JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Jun Nishioka

Convener, Chairperson

Thu. May 25, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 304 (International Conference Hall 3F)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

convener:Jun Nishioka(Hokkaido University, Institute of low temperature sciences), Koji Suzuki(Hokkaido University), Yuzo Miyazaki(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Hiroshi Tanimoto(National Institute for Environmental Studies), Chairperson:Jun Nishioka(Hokkaido University, Institute of low temperature sciences), Chairperson:koji Suzuki(Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University)

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 304 (International Conference Hall 3F)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

convener:Jun Nishioka(Hokkaido University, Institute of low temperature sciences), Koji Suzuki(Hokkaido University), Yuzo Miyazaki(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Hiroshi Tanimoto(National Institute for Environmental Studies), Chairperson:Yuzo Miyazaki(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Chairperson:Hiroshi Tanimoto(National institute for environmental studies)

Thu. May 25, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

convener:Jun Nishioka(Hokkaido University, Institute of low temperature sciences), Koji Suzuki(Hokkaido University), Yuzo Miyazaki(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Hiroshi Tanimoto(National Institute for Environmental Studies)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 21, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

*Takahiro Tanaka1, Daisuke Hasegawa2, Ichiro Yasuda1, Hideyuki Tsuji1, Daigo Yanagimoto1, Shinzo Fujio1, Yasutaka Goto1, Shin-ichi Ito1, Jun Nishioka3, Rui Saito4, Kei Nishina1 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute University of Tokyo, 2.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 3.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 4.Center for Marine Environmental Studies, Ehime University)

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

Thu. May 25, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 304 (International Conference Hall 3F)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

10:00 AM - 10:15 AM

*Koji Sugie1, Takeshi Yoshimura2, Jun Nishioka3 (1.Research & Development Center for Global Change, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2. Environmental Science Research Laboratory, Central Research Institute of Electric Power Industry, 3.Pan-Okhotsk Research Center, Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, Hokkaido University)

10:15 AM - 10:30 AM

*Toru Hirawake1, Hisatomo Waga2, Takuro Kaneko2, Koji Suzuki3, Youhei Yamashita3, Jun Nishioka4 (1.Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University, 2.Graduate school of Fisheries Sciences, Hokkaido Univeristy, 3.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, 4.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University)

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 304 (International Conference Hall 3F)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

11:30 AM - 11:45 AM

*Yuzo Miyazaki1, Michihiro Mochida2, Kaori Kawana1,2,3, Eri Tachibana1, Sara Kagami2, Yuko Omori4,5, Hiroshi Tanimoto4, Youhei Yamashita6, Koji Suzuki6, Jun Nishioka1 (1.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido Univ., 2.Nagoya Univ., 3.Univ. of Tokyo, 4.National Institute for Environmental Studies, 5.Univ. of Tsukuba, 6.Graduate School of Env. Sci., Hokkaido Univ.)

Thu. May 25, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

*Maki Noguchi1, kazuaki Tadokoro2, Fujio Hyodo3, Ichiro Tayasu4, Chikage Yoshimizu4, Jun Nishioka5, Naomi Harada1 (1.Research and Development Center for Global Change, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 3.Research Core for Interdisciplinary Sciences, Okayama University, 4.Research Institute for Humanity and Nature, 5.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University)

Thu. May 25, 2017 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

*Maki Noguchi1, kazuaki Tadokoro2, Fujio Hyodo3, Ichiro Tayasu4, Chikage Yoshimizu4, Jun Nishioka5, Naomi Harada1 (1.Research and Development Center for Global Change, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 3.Research Core for Interdisciplinary Sciences, Okayama University, 4.Research Institute for Humanity and Nature, 5.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University)

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 304 (International Conference Hall 3F)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection