The 62nd JSAP Spring Meeting, 2015

Presentation information

Oral presentation

13 Semiconductors » 13.6 Semiconductor English Session

[12a-A23-1~12] 13.6 Semiconductor English Session

Thu. Mar 12, 2015 9:00 AM - 12:15 PM A23 (6A-216)

9:30 AM - 9:45 AM

[12a-A23-3] Interactions of individual dopants and macroscopic quantum dots in weakly-doped nanoscale SOI-FETs

〇Daniel Moraru1, Yuki Takasu2, Arup Samanta2, Takeshi Mizuno2, Michiharu Tabe2 (1.Fac. Eng. Shizuoka U, 2.RIE, Shizuoka U)

Keywords:single dopant,quantum dot,single-electron tunneling