The 66th JSAP Spring Meeting, 2019

Presentation information

Oral presentation

15 Crystal Engineering » 15.4 III-V-group nitride crystals

[11p-W541-1~20] 15.4 III-V-group nitride crystals

Mon. Mar 11, 2019 1:30 PM - 7:00 PM W541 (W541)

Munetaka Arita(Univ. of Tokyo), Ryuji Katayama(Osaka Univ.), Atsushi Kobayashi(Univ. of Tokyo)

6:45 PM - 7:00 PM

[11p-W541-20] Red Emitting LED Crystals with Regularly Arranged InGaN Nanocolumns

Keiji Takimoto1, Kazuki Narita1, Keigo Yoshida3, Takao Oto4, Tomohiro Yamaguchi3, Toru Honda3, Rie Togashi1, Ichirou Nomura1,2, Katsumi Kishino1,2 (1.Sophia Univ., 2.Sophia Nanotech., 3.Kogakuin Univ., 4.Yamagata Univ.)

Keywords:InGaN, Nanocolumn, Red emission