The 140th Annual Meeting of the Pharmaceutical Society of Japan (Kyoto)

Session information

Oral Presentation

(E) Biopharmaceutics

[26M-am] 医薬品情報・薬物治療

Thu. Mar 26, 2020 9:00 AM - 11:36 AM [Room M] Room C-2 (1F)

Chair: Michiya Kobayashi, Fumiko Otsu

9:12 AM - 9:24 AM

○Ririka Mukai1, Shiori Hasegawa1, Ryogo Umetsu1,2, Satoshi Nakao1, Kazuyo Shimada1, Hiroaki Uranishi1,3, Mayuko Masuta1,4, Honami Suzuki1, Yuri Nishibata1,5, Mitsuhiro Nakamura1 (1. Gifu Pharm. Univ., 2. Micron Inc., 3. Dept. Pharm., Nara Med. Univ. Hosp., 4. Dept. Pharm., Kyoto City Hosp., 5. Dept. Pharm., Jpn. Red Cross Wakayama Med. Ctr.)

10:12 AM - 10:24 AM

○Yuka Endo1, Hozumi Tashima1, Naoto Okada2, Shingen Nakamura3, Kumiko Kagawa3, Shiro Fujii3, Hirokazu Miki4, Keisuke Ishizawa2,5, Masahiro Abe3, Youichi Sato1 (1. Tokushima Univ. Department of Pharmaceutical Information Science, 2. Tokushima Univ. Hospital Department of Pharmacy, 3. Tokushima Univ. Hospital Department of Hematology, 4. Tokushima Univ. Hospital Division of Transfusion Medicine and Cell Therapy, 5. Tokushima Univ. Graduate School Department of Clinical Pharmacology and Therapeutics)

10:24 AM - 10:36 AM

○Minori Takei1, Naoto Okada2, Shingen Nakamura3, Kumiko Kagawa3, Shiro Fujii3, Hirokazu Miki4, Keisuke Ishizawa2,5, Masahiro Abe3, Youichi Sato1 (1. Tokushima Univ. Department of Pharmaceutical Information Science, 2. Tokushima Univ. Hospital Pharmacy Department, 3. Tokushima Univ. Hospital Department of Hematology, 4. Tokushima Univ. Hospital Transfusion Medicine and Cell Therapy, 5. Tokushima Univ. Graduate School of Biomedical Sciences Department of Clinical Pharmacology and Therapeutics)

10:48 AM - 11:00 AM

○Ayako Maeda-Minami1,2, Tetsurou Yumoto2, Kayoko Sato2, Kenjirou Inaba3, Hidenori Kominato4, Takao Kimura5, Tomonori Nakamura1, Tetsuhiro Yoshino6, Yuko Horiba6, Kenji Watanabe6, Junzo Kamei2 (1. Grad. Sch. Pharm. Sci., Keio Univ., 2. Hoshi Univ., 3. General Sagami Kosei Hospital, 4. I&H Co.,Ltd., 5. Kimura Information Technology Co., Ltd., 6. School of Medicine, Keio Univ. )

11:12 AM - 11:24 AM

○Yusuke Miyamoto1, Yuka Nagai7, Kenji Shimizu3, Takuya Sakae4, Mitsuaki Kawada5, Yuji Furuta2, Misaki Shibusawa6, Yuki Kohno1,6, Tomohiro Ozawa4,6, Makoto Nakano7, Hideki Harasawa7, Kohsuke Hayamizu7, Makoto Sakuma1,6 (1. Medihope Kanagawa, 2. Humedica, 3. Kawasaki Kyodo Hospital, 4. Ushioda General Hospital, 5. Totsuka Hospital, 6. Kanagawa Federation of Democratic Medical Institutions, 7. Yokohama University of Pharmacy)

×

Authentication

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In