The Molecular Biology Society of Japan

[1P-0401] GABA-induced GnRH triggers metamorphosis of the ascidian Ciona

Akiko Hozumi1, Shohei Matsunobu1, Kaoru Mita-Yoshida1, Takaho Sugihara3, Nicholas Treen1, Takeo Horie1, Testsushi Sakuma2, Mayuko Hamada5, Akira Shiraishi4, Takashi Yamamoto2, Nori Satoh5, Keisuke Sakurai3, Honoo Satake4, 〇Yasunori Sasakura1 (1.Shimoda Marine Res Center, Univ of Tsukuba, 2.Grad Sch of Sci, Hiroshima Univ, 3.Faculty of Life and Environ Sci, Univ of Tsukuba, 4.Suntory Found for Life Sci, 5.Marine Genomics Unit, OIST)

The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan