The Molecular Biology Society of Japan

[3P-0588] Long non-coding RNA p10247, high expressed in breast cancer (lncRNA-BCHE), is correlated with metastasis

〇Takahide Hayano1, Yu-Xia Yang3, Li Wei4, Yan-Ju Zhang3, María Pilar Piñeiro Pereda5, Hirofumi Nakaoka6, Qiang Li7, Isabel Barragan8, Yuan-Zhi Lu7, Luca Tamagnone9, Ituro Inoue6, Xiangdong Li10, Jian-Yuan Luo3, Ke Zheng2, Hua You11 (1.Dept of Sys Bio, Yamaguchi Univ, 2.Affi Hospital, Chongqing Med. Univ, 3.Peking Univ, 4.Chongqing Sci Tech Inst, 5.Victoria Hospital, 6.Dept of Hum Genet, NIG, 7.Jinan Univ, 8.Karolinska Inst, 9.Univ of Torino, 10.China Agri Univ, 11.Affi Cancer Hospital, Guangzhou Med Univ)

The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan