The Molecular Biology Society of Japan

[2PW1-12-2] The genetic and steroidogenic sex determination in Seriola fishes

〇Takashi Koyama1, Masatoshi Nakamoto2, Kagayaki Morishima3, Ryohei Yamashita3, Takefumi Yamashita4, Kohei Sasaki4, Naoki Mizuno1, Yosuke Kuruma1, Moe Suzuki1, Risa Ieda1, Tsubasa Uchino2, Satoshi Tasumi1, Sho Hosoya1, Seiichi Uno5, Jiro Koyama5, Atsushi Toyoda6, Kiyoshi Kikuchi1, Takashi Sakamoto2 (1.Fish Lab, Grad Sch of Agri and Life Sci, Univ of Tokyo, 2.Dep of Mar Biosci, Tokyo Univ of Mar Sci and Tech, 3.Oita Mar Biol Tech Ctr, Nissui, 4.RCAST, Univ of Tokyo, 5.Fac of Fish, Kagoshima Univ, 6.Compar Genomics Lab, Ntl Inst of Genet)

The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan |Thu. Nov 29, 2018 4:00 PM - 4:15 PM

[2PW1-12-4(3P-0414)] Identification of fetal Leydig progenitor cells by single-cell transcriptome

〇Miki Inoue1, Takashi Baba1,2, Daisuke Saito1,3, Yasuyuki Ohkawa1,4, Mikita Suyama1,3, Ken-ichirou Morohashi1,2 (1.Graduate school of Systems Life Sciences, Kyushu Univ, 2.Dept of Molecular Biology, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu Univ, 3.Division of Bioinformatics, MIB, Kyushu Univ, 4.Division of Transcriptomics, MIB, Kyushu Univ)

The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan |Thu. Nov 29, 2018 4:30 PM - 4:45 PM

[2PW1-12-5] Morphological analysis of persistent Müllerian ducts in Amh mutant mice

〇Ryuji Hiramatsu1, Chiharu Murata1, Kento Miura1, Yoshikazu Hirate2, Masami Kanai2, Yoshiakira Kanai1 (1.Dept. of Veterinary Anatomy, Grad. Sch. of Agric. & Life Sci., Univ of Tokyo, 2.Ctr. for Exp. Animals , Tokyo Med. & Dent. Univ.)

The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan |Thu. Nov 29, 2018 4:45 PM - 5:00 PM