Imaging Conference JAPAN 2018

Committee Member

[General Chair]
Hajime Takei(Konica Minolta)
[Vice Chairs]
Yoshihiro Hattori (Konica Minolta), Atsushi Tomotake(Konica Minolta)
[Member]
Yuji Akiyama(Canon), Akihiko Itami(Konica Minolta), Shing Uraki(Konica Minolta), Takashi Ohashi(Fuji Xerox), Yasuhiko Ogino(Ricoh), Nobuaki Kawano(Canon), Yumiko Kishi(Ricoh), Norihisa Kobayashi(Chiba Univ.), Yoshiaki Kondoh (Konica Minolta), Takehiko Suzuki(Canon), Hiroshi Nakai(Ricoh), Kazuhiro Nakajima(Canon), Yukio Nagase(Canon), Satoshi Hasebe(Fuji Xerox), Satoshi Hasebe(Chiba Univ.), Hiroki Maeda(Konica Minolta), Hiroyuki Matsushiro(Ricoh), Toshiyuki Mizutani(Konica Minolta), Natsuko Minegishi(Konica Minolta), Takeshi Menjo(Canon)

[ISJ's President]
Makoto Omodani(Tokai Univ.)
[Chair of Technical Committee]
Toshifumi Sato(Tokyo Polytechnic Univ.)
[Chair of Editorial Committee]
Kazuki Nakamura(Chiba Univ.)
[Chair of Conference Committee]
Teruaki Mitsuya(Ricoh)
[Chair of International Committee]
Masahiko Fujii(Fuji Xerox)
[Chair of Planning Committee]
Shinri Sakai(Yamagata Univ.)
[Chair of Business Committee]
Toyoshi Ohashi(Mitsubishi Chemical)
[Chair of Steering Committee]
Nobuyuki Nakayama(Fuji Xerox)
[Executive Director]
Tatsuo Takeuchi(ISJ)