Japan Geoscience Union Meeting 2016

Shin'ichi Sakai

Convener, Chairperson

Mon. May 23, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 105 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Shin'ichi Sakai(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Naoshi Hirata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Kenji Satake(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.), Chair:Naoshi Hirata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Shin'ichi Sakai(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Mon. May 23, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 105 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Shin'ichi Sakai(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Naoshi Hirata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Kenji Satake(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.), Chair:Akinori Hashima(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Jun Muragishi(Earthquake Research Institute, University of Tokyo.)

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Shin'ichi Sakai(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Naoshi Hirata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Kenji Satake(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 24, 2016 1:45 PM - 3:15 PM A08 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 24, 2016 10:45 AM - 12:15 PM A08 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 23, 2016 1:45 PM - 3:15 PM A07 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 23, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 105 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

1:45 PM - 2:00 PM

*Naoshi Hirata1, Shigeki Nakagawa1, Shin'ichi Sakai1, Hiroshi Tsuruoka1, Hiroshi Sato1, Kenji Satake1, Hisanori Kimura2, Ryou Honda3, Muneo Hori1, Hiromichi Nagao1, Takeo Ishibe1, Jun Muragishi1, Masayuki Kano1, Ryoichi Nakamura1, Yannis Panayotopoulos1, Sayoko Yokoi1 (1.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 2.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 3.Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture)

Mon. May 23, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 105 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 23, 2016 10:45 AM - 12:00 PM 102 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 25, 2016 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall B (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 25, 2016 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:20 AM - 9:35 AM

*Hiroshi Shimizu1, Yoshihisa Iio8, Shin'ichi Sakai6, Tomomi Okada5, Hiroaki Takahashi3, Toshiki Watanabe7, Kazuhiko Goto2, Takahiro Ohkura9, Youichi Asano10, Takeshi Matsushima1, Yusuke Yamashita8, Manami Nakamoto1, Masahiro Miyazaki8, Satoshi Matsumoto1, Koki Aizawa1, Azusa Shito1, Kazunari Uchida1, Rintaro Miyamachi1, Megumi Kamizono1, Yoshiko Teguri1, Hiroki Miyamachi2, Shigeru Nakao2, Hiroshi Yakiwara2, Shuichiro Hirano2, Mako Ohzono3, Takahiro Shiina3, Takada Masamitsu3, Masayoshi Ichiyanagi3, Teruhiro Yamaguchi3, Okada Kazumi3, Masahiro Kosuga4, Ryosuke Azuma5, Naoki Uchida5, Kentaro Emoto5, Yusaku Ohta5, Toshiki Kaida5, Tomofumi Kozono5, Syuichi Suzuki5, Ryota Takagi5, Tomotsugu Demachi5, Hisashi Nakahara5, Takashi NAKAYAMA5, Satoshi Hirahara5, Toru Matsuzawa5, Satoshi Miura5, Mare Yamamoto5, Takaya Iwasaki6, Naoshi Hirata6, Takashi Iidaka6, Eiji Kurashimo6 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Graduate School of Science and Engineering,Kagoshima University, 3.Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 5.Graduate School of Science, Tohoku University, 6.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 7.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 8.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 9.Graduate School of Science, Kyoto University, 10.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

5:15 PM - 6:30 PM

*Satoshi Matsumoto1, Yusuke Yamashita2, Manami Nakamoto1, Masahiro Miyazaki2, Shin'ichi Sakai3, Yoshihisa Iio2, Group for urgent joint seismic observation of the 2016 Kumamoto earthquake (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 3.Earthuake Research Institute, University of Tokyo)

5:15 PM - 6:30 PM

*Manami Nakamoto1, Satoshi Matsumoto1, Takeshi Matsushima1, Shin'ichi Sakai2, Yusuke Yamashita3, Masahiro Miyazaki3, Yoshihisa Iio3, Tomomi Okada4, Hiroaki Takahashi5, Toshiki Watanabe6, Kazuhiko Goto7, Youichi Asano8, Hiroshi Shimizu1, Group for urgent joint seismic observation of the 2016 Kumamoto earthquake (1.Institute of Seismology and Volcanology, Kyushu University, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Tohoku University, 5.Institute of Seismology and Volcanology, Hokkaido University, 6.Earthquake and Volcano Research Center, Nagoya University, 7.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University, 8.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Thu. May 26, 2016 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

5:15 PM - 6:30 PM

*Satoshi Matsumoto1, Yusuke Yamashita2, Manami Nakamoto1, Masahiro Miyazaki2, Shin'ichi Sakai3, Yoshihisa Iio2, Group for urgent joint seismic observation of the 2016 Kumamoto earthquake (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 3.Earthuake Research Institute, University of Tokyo)

5:15 PM - 6:30 PM

*Manami Nakamoto1, Satoshi Matsumoto1, Takeshi Matsushima1, Shin'ichi Sakai2, Yusuke Yamashita3, Masahiro Miyazaki3, Yoshihisa Iio3, Tomomi Okada4, Hiroaki Takahashi5, Toshiki Watanabe6, Kazuhiko Goto7, Youichi Asano8, Hiroshi Shimizu1, Group for urgent joint seismic observation of the 2016 Kumamoto earthquake (1.Institute of Seismology and Volcanology, Kyushu University, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Tohoku University, 5.Institute of Seismology and Volcanology, Hokkaido University, 6.Earthquake and Volcano Research Center, Nagoya University, 7.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University, 8.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)