Japan Geoscience Union Meeting 2016

Masanao Shinohara

Convener, Chairperson

Mon. May 23, 2016 10:45 AM - 12:00 PM 102 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

Convener:*Hiromitsu Nakamura(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Chair:Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 24, 2016 1:45 PM - 3:20 PM 102 (1F)

 • Oral
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

2:02 PM - 2:15 PM

*Naoshi Hirata1, Masataka Kinoshita1, Masanao Shinohara1, Toshiki Watanabe1, Hiroshi Nishi3, Yasuhiro Yamada5, Fumio Inagaki2, Masafumi MURAYAMA4, Tsuyoshi Ishikawa2 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.KCC/JAMSTEC, 3.Center for Academic Resources and Archives, Tohoku University, 4.KCC/Kochi Univ., 5.ODS/JAMSTEC)

Sun. May 22, 2016 9:00 AM - 10:30 AM A08 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 26, 2016 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 24, 2016 9:00 AM - 10:30 AM A08 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 24, 2016 3:30 PM - 5:00 PM IC (2F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

4:15 PM - 4:30 PM

*Yukihiro Nakatani1, Kimihiro Mochizuki1, Masanao Shinohara1, Tomoaki Yamada1, Hajime Shiobara1, Ryota Hino2, Ryosuke Azuma2, Yoshihiro Ito3, Yoshio Murai4, Toshinori Sato5, Kenji Uehira6, Takashi Shimbo6, Hiroshi Yakiwara7, Shuichi Kodaira8, Yuya Machida8, Kenji Hirata9, Hiroaki Tsushima9 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 5.Graduate School of Science, Chiba University, 6.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 7.Nansei-toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Faculty of Science, Kagoshima University, 8.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 9.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency)

4:30 PM - 4:45 PM

*Masanao Shinohara1, Tomoaki Yamada1, Kimihiro Mochizuki1, Takeshi Akuhara1, Yukihiro Nakatani1, Hajime Shiobara1, Yoshio Murai2, Shinya Hiratsuka2, Ryota Hino3, Yusaku Ohta3, Ryosuke Azuma3, Toshinori Sato4, Yoshihiro Ito5, Yusuke Yamashita5, Kazuo Nakahigashi6, Takuya Teraoka6, Hiroshi Yakiwara7 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Hokkaido University, 3.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Tohoku University, 4.Faculty of Science, Chiba University, 5.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 6.Faculty of Science, Kobe University, 7.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University)

4:45 PM - 5:00 PM

Ken Ishihara1, *Kimihiro Mochizuki1, Tomoaki Yamada1, Masanao Shinohara2, Yusuke Yamashita3, Ryosuke Azuma4, Ryota Hino4, Toshinori Sato5, Yoshio Murai6, Hiroshi Yakiwara7 (1.Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Center for Geophysical Observatoin and Instrumentation, Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Miyazaki Observatory, Research Center for Earthquake Prediction, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Resarch Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Faculty of Science, Chiba University, 6.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 7.Nansei-Touko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Faculty of Science, Kagoshima University)

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

5:15 PM - 6:30 PM

*Kazuaki Ohta1, Yoshihiro Ito1, Ryota Hino2, Yusaku Ohta3, Ryosuke Azuma3, Masanao Shinohara4, Kimihiro Mochizuki4, Toshinori Sato5, Yoshio Murai6 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 5.Graduate School of Science, Chiba University, 6.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University)

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

5:15 PM - 6:30 PM

*Asami Terada1, Toshinori Sato1, Mariko Mizuno1, Masanao Shinohara2, Kimihiro Mochizuki2, Tomoaki Yamada2, Kenji Uehira3, Takashi Shimbo3, Shuichi Kodaira4, Yuya Machida4, Ryota Hino5, Ryosuke Azuma5, Yoshio Murai6, Yoshihiro Ito7, Hiroshi Yakiwara8, Kenji Hirata9 (1.Chiba Univ., 2.ERI, Univ. Tokyo, 3.NIED, 4.JAMSTEC, 5.Tohoku Univ., 6.Hokkaido Univ., 7.DPRI, Kyoto Univ., 8.Kagoshima Univ., 9.MRI, JMA (at present, NIED))

Mon. May 23, 2016 10:45 AM - 12:00 PM 102 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

11:15 AM - 11:30 AM

*Masashi Mochizuki1, Toshihiko Kanazawa1, Kenji Uehira1, Hiromi Fujimoto1, Shin-ichi Noguchi1, Takashi Shimbo1, Katsuhiko Shiomi1, Takashi Kunugi1, Shin Aoi1, Takumi Matsumoto1, Shoji Sekiguchi1, Yoshimitsu Okada1, Masanao Shinohara2, Tomoaki Yamada2 (1.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

11:30 AM - 11:45 AM

*Kenji Uehira1, Toshihiko Kanazawa1, Masashi Mochizuki1, Hiromi Fujimoto1, Shin-ichi Noguchi1, Takashi Shimbo1, Katsuhiko Shiomi1, Takashi Kunugi1, Shin Aoi1, Takumi Matsumoto1, Shoji Sekiguchi1, Masanao Shinohara2, Tomoaki Yamada2 (1.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

Wed. May 25, 2016 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall B (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology