Japan Geoscience Union Meeting 2016

Yusaku Ohta

Convener, Chairperson

Tue. May 24, 2016 9:00 AM - 10:30 AM A05 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Masayuki Murase(Department of Earth and Environmental Sciences, College of Humanities and Sciences, NIHON University), Ryosuke Doke(Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture), Chair:Hisashi Suito(Geospatial Information Authority of Japan), Yusaku Ohta(Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University)

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 25, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 201A (2F)

 • Oral
 • | Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

Wed. May 25, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 301B (3F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

3:30 PM - 3:45 PM

*Ryusuke Yamamoto1, Motoyuki Kido2, Yusaku Ohta1, Narumi Takahashi3, Yojiro Yamamoto3, Dogan Kalafat4, Ali Pinar4, Sinan Ozeren5, Yoshiyuki Kaneda6 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.Bogazici University, 5.Istanbul Technical University, 6.Disaster Mitigation Research Center, Nagoya University)

Thu. May 26, 2016 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 23, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 201A (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

5:15 PM - 6:30 PM

*Takao Tabei1, Takeo Ito2, Hiroyuki Tsutsumi3, Fumiaki Kimata4, Yusaku Ohta5, Airi Watanabe1, Taku Ozawa6, Makoto Okubo1, Tadashi Yamashina1, Yoshio Soeda7, Endra Gunawan8, Nazli Ismail9, Irwandi Nurdin9, Didik Sugiyanto9 (1.Kochi Univ., 2.Nagoya Univ., 3.Kyoto Univ., 4.Tono Res. Inst. Earthquake Sci., 5.Tohoku Univ., 6.NIED, 7.West Japan Eng. Cons. Inc., 8.Bandung Inst. Technology, 9.Syiah Kuala Univ.)

Mon. May 23, 2016 10:45 AM - 12:15 PM A05 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GD Geodesy

10:45 AM - 11:00 AM

*Misae Imano1, Motoyuki Kido1,2, Yusaku Ohta1, Narumi Takahashi3,4, Tatsuya Fukuda4, Hiroshi Ochi4, Ryota Hino1 (1.Reserch Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions Graduate School of Science, Tohoku University, 2.International Research Institute for Disaster Science, 3.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Tue. May 24, 2016 3:30 PM - 5:00 PM IC (2F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

4:30 PM - 4:45 PM

*Masanao Shinohara1, Tomoaki Yamada1, Kimihiro Mochizuki1, Takeshi Akuhara1, Yukihiro Nakatani1, Hajime Shiobara1, Yoshio Murai2, Shinya Hiratsuka2, Ryota Hino3, Yusaku Ohta3, Ryosuke Azuma3, Toshinori Sato4, Yoshihiro Ito5, Yusuke Yamashita5, Kazuo Nakahigashi6, Takuya Teraoka6, Hiroshi Yakiwara7 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Hokkaido University, 3.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Tohoku University, 4.Faculty of Science, Chiba University, 5.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 6.Faculty of Science, Kobe University, 7.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University)

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

5:15 PM - 6:30 PM

*Kazuaki Ohta1, Yoshihiro Ito1, Ryota Hino2, Yusaku Ohta3, Ryosuke Azuma3, Masanao Shinohara4, Kimihiro Mochizuki4, Toshinori Sato5, Yoshio Murai6 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 5.Graduate School of Science, Chiba University, 6.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University)

Sun. May 22, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 106 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

3:30 PM - 3:45 PM

*Satoshi Kawamoto1, Yohei Hiyama1, Yudai Sato1, Tomoaki Furuya1, Yusaku Ohta2, Takuya NISHIMURA3, Masaru Todoriki4 (1.Geospatial Information Authority of Japan, 2.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Earthquake Research Institute,The University of Tokyo)

Mon. May 23, 2016 3:30 PM - 5:00 PM A05 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

4:00 PM - 4:15 PM

*Naoko Takahashi1, Masayuki Hatakeyama1, Haruhi Yurimoto1, Yuuki Honda1, Yuya Tsukamoto2, Akio Goto3, Yusaku Ohta4 (1.Division of Earth and Planetary Materials Science, Faculty of Science, Tohoku University, 2.Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University, 4.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University)

Tue. May 24, 2016 9:00 AM - 10:30 AM A05 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 25, 2016 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:20 AM - 9:35 AM

*Hiroshi Shimizu1, Yoshihisa Iio8, Shin'ichi Sakai6, Tomomi Okada5, Hiroaki Takahashi3, Toshiki Watanabe7, Kazuhiko Goto2, Takahiro Ohkura9, Youichi Asano10, Takeshi Matsushima1, Yusuke Yamashita8, Manami Nakamoto1, Masahiro Miyazaki8, Satoshi Matsumoto1, Koki Aizawa1, Azusa Shito1, Kazunari Uchida1, Rintaro Miyamachi1, Megumi Kamizono1, Yoshiko Teguri1, Hiroki Miyamachi2, Shigeru Nakao2, Hiroshi Yakiwara2, Shuichiro Hirano2, Mako Ohzono3, Takahiro Shiina3, Takada Masamitsu3, Masayoshi Ichiyanagi3, Teruhiro Yamaguchi3, Okada Kazumi3, Masahiro Kosuga4, Ryosuke Azuma5, Naoki Uchida5, Kentaro Emoto5, Yusaku Ohta5, Toshiki Kaida5, Tomofumi Kozono5, Syuichi Suzuki5, Ryota Takagi5, Tomotsugu Demachi5, Hisashi Nakahara5, Takashi NAKAYAMA5, Satoshi Hirahara5, Toru Matsuzawa5, Satoshi Miura5, Mare Yamamoto5, Takaya Iwasaki6, Naoshi Hirata6, Takashi Iidaka6, Eiji Kurashimo6 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Graduate School of Science and Engineering,Kagoshima University, 3.Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 5.Graduate School of Science, Tohoku University, 6.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 7.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 8.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 9.Graduate School of Science, Kyoto University, 10.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

5:15 PM - 6:30 PM

*Shigeru Nakao1, Takeshi Matsushima2, Takao Tabei3, Tadashi Yamashina4, Takahiro Ohkura5, Takuya NISHIMURA6, Takuo Shibutani6, Masahiro Teraishi6, Takeo Ito7, Takeshi Sagiya8, Kenjiro Matsuhiro7, Teruyuki Kato9, Jun'ichi Fukuda9, Atsushi Watanabe9, Satoshi Miura10, Yusaku Ohta10, Tomotsugu Demachi10, Hiroaki Takahashi11, Mako Ohzono11, Teruhiro Yamaguchi11, Okada Kazumi11 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Department of Applied Science Department, Faculty of Science, Kochi University, 4.Kochi Earthquake Observatory, Faculty of Science ,Kochi University, 5.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 6.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 8.Disaster Mitigation Research Center, Nagoya University, 9.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 10.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 11.Institute of Seismology and Valcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University)

Thu. May 26, 2016 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

5:15 PM - 6:30 PM

*Shigeru Nakao1, Takeshi Matsushima2, Takao Tabei3, Tadashi Yamashina4, Takahiro Ohkura5, Takuya NISHIMURA6, Takuo Shibutani6, Masahiro Teraishi6, Takeo Ito7, Takeshi Sagiya8, Kenjiro Matsuhiro7, Teruyuki Kato9, Jun'ichi Fukuda9, Atsushi Watanabe9, Satoshi Miura10, Yusaku Ohta10, Tomotsugu Demachi10, Hiroaki Takahashi11, Mako Ohzono11, Teruhiro Yamaguchi11, Okada Kazumi11 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Department of Applied Science Department, Faculty of Science, Kochi University, 4.Kochi Earthquake Observatory, Faculty of Science ,Kochi University, 5.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 6.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 8.Disaster Mitigation Research Center, Nagoya University, 9.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 10.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 11.Institute of Seismology and Valcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University)