Japan Geoscience Union Meeting 2018

Masataka Kinoshita

Convener, Chairperson

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

convener:Kyuichi Kanagawa(Graduate School of Science, Chiba University), Gregory F Moore (University of Hawaii at Manoa), Masataka Kinoshita(東京大学地震研究所, 共同), Keir Becker(University of Miami), Chairperson:Kanagawa Kyuichi(Graduate School of Science, Chiba University), Kinoshita Masataka(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

convener:Kyuichi Kanagawa(Graduate School of Science, Chiba University), Gregory F Moore (University of Hawaii at Manoa), Masataka Kinoshita(東京大学地震研究所, 共同), Keir Becker(University of Miami), Chairperson:Moore Gregory(University of Hawaii at Manoa), Becker Keir

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

convener:Kyuichi Kanagawa(Graduate School of Science, Chiba University), Gregory F Moore (University of Hawaii at Manoa), Masataka Kinoshita(東京大学地震研究所, 共同), Keir Becker(University of Miami), Chairperson:Kinoshita Masataka(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Kanagawa Kyuichi(Graduate School of Science, Chiba University)

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

convener:Kyuichi Kanagawa(Graduate School of Science, Chiba University), Gregory F Moore (University of Hawaii at Manoa), Masataka Kinoshita(東京大学地震研究所, 共同), Keir Becker(University of Miami)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

convener:Kyuichi Kanagawa(Graduate School of Science, Chiba University), Gregory F Moore (University of Hawaii at Manoa), Masataka Kinoshita(東京大学地震研究所, 共同), Keir Becker(University of Miami)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Naoshi Hirata1, Masataka Kinoshita1, Masanao Shinohara1, Harue Masuda3, Natsue Abe2, Katsuyoshi Michibayashi4, Ikuo Katayama5, Kohtaro Ujiie6, Kentaro Omura11, Osamu Fujiwara7, Fumio Inagaki2, Yuki Morono2, Tetsuo Irifune8, Hiroyuki Kagi9, Hiroshi Nishi10, Teruyuki Kato1, Keisuke Ariyoshi2, Kazushige Obara1 (1.ERI, Univ. Tokyo, 2.JAMSTEC, 3.Osaka City Univ., 4.Shizuoka Univ., 5.Hiroshima Univ., 6.Tsukubai Univ., 7.AIST, 8.Ehime Univ., 9.EPS, Univ. Tokyo, 10.Tohoku Univ., 11.NIED)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Naoshi Hirata1, Masataka Kinoshita1, Masanao Shinohara1, Harue Masuda3, Natsue Abe2, Katsuyoshi Michibayashi4, Ikuo Katayama5, Kohtaro Ujiie6, Kentaro Omura11, Osamu Fujiwara7, Fumio Inagaki2, Yuki Morono2, Tetsuo Irifune8, Hiroyuki Kagi9, Hiroshi Nishi10, Teruyuki Kato1, Keisuke Ariyoshi2, Kazushige Obara1 (1.ERI, Univ. Tokyo, 2.JAMSTEC, 3.Osaka City Univ., 4.Shizuoka Univ., 5.Hiroshima Univ., 6.Tsukubai Univ., 7.AIST, 8.Ehime Univ., 9.EPS, Univ. Tokyo, 10.Tohoku Univ., 11.NIED)

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

11:45 AM - 12:00 PM

*Yuya Machida1, Toshinori Kimura1, Eiichiro Araki1, Keir Becker2, Masataka Kinoshita3, Sean Toczko1, Alexander Rösner4, Tianhaozhe Sun5, Joshua Edgington6, Burhan Senyener4 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Department of Marine Geosciences, University of Miami, 3.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo,, 4.MARUM-Center for Marine Environmental Sciences, University of Bremen, 5.School of Earth and Ocean Sciences, University of Victoria, 6.Texas A&M University)

12:00 PM - 12:15 PM

*Toshinori Kimura1, Eiichiro Araki1, Yuya Machida1, Kier Becker2, Masataka Kinoshita3, Sean Toczko4, Alexander Roesner5, Tianhaozhe Sun6, Joshua Edgington7, Burhan Senyener5, Earl Davis8, Takashi Yokobiki1, Shuhei Nishida1, Shuichi Kodaira1, Katsuyoshi Kawaguchi1, Narumi Takahashi9, Masanori Kyo4, Keita Akiyama4, Tomokazu Saruhashi4, Takahiro Yokoyama4, Noriaki Sakurai4 (1.JAMSTEC, 2.RSMAS, University of Miami, 3.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 4.CDEX, JAMSTEC, 5.MARUM, the University of Bremen, 6.The Pennsylvania State University, 7.Texas A&M University, 8.Pacific geoscience centre, Geological survey of Canada, 9.NIED)

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall B (CH-B) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Wataru Tanikawa1, Takehiro Hirose1, Yohei Hamada1, Lallan Prasad Gupta1, Yuka Masaki2, Weiren Lin3, Naokazu Ahagon1, Natsue Abe2, HungYu Wu2, Takamitsu Sugihara2, Shun Nomura2, Masataka Kinoshita4, Yasuhiro Yamada2, JAMSTEC Science Team NGHP Expedition 02 2 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Kochi Instutute for Core Sample Research, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Kyoto University, 4.Tokyo University)

*Takehiro Hirose1, Wataru Tanikawa1, Yohei Hamada1, Weiren Lin3, Kentaro Hatakeda5, Osamu Tadai5, HungYu Wu2, Shun Nomura2, Natsue Abe2, Lallan Prasad Gupta1, Takamitsu Sugihara2, Yuka Masaki2, Masataka Kinoshita4, Yasuhiro Yamada2, NGHP Expedition 02 JAMSTEC Science Team (1.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.JAMSTEC, 3.Kyoto Univ., 4.Univ. Tokyo, 5.MWJ)

*Yohei Hamada1, Takehiro Hirose1, Saneatsu Saito1, KYAW MOE1, HungYu Wu1, Wataru Tanikawa1, Yoshinori Sanada1, Yasuyuki Nakamura1, Yuichi Shimmoto1, Takamitsu Sugihara1, Weiren Lin2, Natsue Abe1, Lallan Prasad Gupta1, Masataka Kinoshita3, Yuka Masaki1, Shun Nomura1, Yasuhiro Yamada1, JAMSTEC Science Team NGHP Expedition 02 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Kyoto University, 3.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Wataru Tanikawa1, Takehiro Hirose1, Yohei Hamada1, Lallan Prasad Gupta1, Yuka Masaki2, Weiren Lin3, Naokazu Ahagon1, Natsue Abe2, HungYu Wu2, Takamitsu Sugihara2, Shun Nomura2, Masataka Kinoshita4, Yasuhiro Yamada2, JAMSTEC Science Team NGHP Expedition 02 2 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Kochi Instutute for Core Sample Research, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Kyoto University, 4.Tokyo University)

*Takehiro Hirose1, Wataru Tanikawa1, Yohei Hamada1, Weiren Lin3, Kentaro Hatakeda5, Osamu Tadai5, HungYu Wu2, Shun Nomura2, Natsue Abe2, Lallan Prasad Gupta1, Takamitsu Sugihara2, Yuka Masaki2, Masataka Kinoshita4, Yasuhiro Yamada2, NGHP Expedition 02 JAMSTEC Science Team (1.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.JAMSTEC, 3.Kyoto Univ., 4.Univ. Tokyo, 5.MWJ)

*Yohei Hamada1, Takehiro Hirose1, Saneatsu Saito1, KYAW MOE1, HungYu Wu1, Wataru Tanikawa1, Yoshinori Sanada1, Yasuyuki Nakamura1, Yuichi Shimmoto1, Takamitsu Sugihara1, Weiren Lin2, Natsue Abe1, Lallan Prasad Gupta1, Masataka Kinoshita3, Yuka Masaki1, Shun Nomura1, Yasuhiro Yamada1, JAMSTEC Science Team NGHP Expedition 02 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Kyoto University, 3.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo)