Japan Geoscience Union Meeting 2018

Hiroko Sugioka

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 105 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A09 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

9:00 AM - 9:15 AM

*Daisuke Suetsugu1, Hajime Shiobara2, Hiroko Sugioka3, Aki Ito1, Takehi Isse2, Yasushi Ishihara1, Satoru Tanaka1, Masayuki Obayashi1, Takashi Tonegawa1, Junko Yoshimitsu1, Takumi Kobayashi3 (1.Department of Deep Earth Structure and Dynamics Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 3.Graduate School of Science, Kobe University)

9:45 AM - 10:00 AM

*Masayuki Obayashi1, Junko Yoshimitsu1, Daisuke Suetsugu1, Hajime Shiobara2, Hiroko Sugioka3, Aki Ito1, Takehi Isse2, Yasushi Ishihara4, Satoru Tanaka1, Takashi Tonegawa4, Takumi Kobayashi3 (1.D-EARTH, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Reserach Institute, Univesrtiy og Tokyo, 3.Department of Planetology, Kobe Univesity, 4.CEAT, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

*Daisuke Suetsugu1, Hajime Shiobara2, Hiroko Sugioka4, Noriko Tada1, Aki Ito1, Takehi Isse2, Kiyoshi Baba2, Hiroshi Ichihara3, Toyonobu Ota5, Yasushi Ishihara1, Satoru Tanaka1, Masayuki Obayashi1, Takashi Tonegawa1, Junko Yoshimitsu1, Takumi Kobayashi4, Hisashi Utada2 (1.Department of Deep Earth Structure and Dynamics Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 3.Earthquake and Volcano Research Center Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Graduate School of Science, Kobe University, 5.Tierra Tecnica, Ltd.)

*Satoru Tanaka1, Daisuke Suetsugu1, Hajime Shiobara2, Hiroko Sugioka3, Aki Ito1, Takehi Isse2, Yasushi Ishihara4, Masayuki Obayashi1, Takashi Tonegawa4, Junko Yoshimitsu1, Takumi Kobayashi3 (1.Department of Deep Earth Structure and Dynamics Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Department of Planetology, Kobe University, 4.R&D Center for Earthquake and Tsunami, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

*Daisuke Suetsugu1, Hajime Shiobara2, Hiroko Sugioka4, Noriko Tada1, Aki Ito1, Takehi Isse2, Kiyoshi Baba2, Hiroshi Ichihara3, Toyonobu Ota5, Yasushi Ishihara1, Satoru Tanaka1, Masayuki Obayashi1, Takashi Tonegawa1, Junko Yoshimitsu1, Takumi Kobayashi4, Hisashi Utada2 (1.Department of Deep Earth Structure and Dynamics Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 3.Earthquake and Volcano Research Center Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Graduate School of Science, Kobe University, 5.Tierra Tecnica, Ltd.)

*Satoru Tanaka1, Daisuke Suetsugu1, Hajime Shiobara2, Hiroko Sugioka3, Aki Ito1, Takehi Isse2, Yasushi Ishihara4, Masayuki Obayashi1, Takashi Tonegawa4, Junko Yoshimitsu1, Takumi Kobayashi3 (1.Department of Deep Earth Structure and Dynamics Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Department of Planetology, Kobe University, 4.R&D Center for Earthquake and Tsunami, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM 302 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (CH-A) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM International Conference Room (IC) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

4:15 PM - 4:30 PM

*Tetsuo Matsuno1,2, Yoshiyuki Tatsumi1,2, Nobukazu Seama2,1, Keiko Suzuki-Kamata1,2, Hiroshi Ichihara3,1, Koji Kiyosugi4,1, Reina Nakaoka1, Satoshi Shimizu1, Mamoru Sano1, Hikaru Iwamaru1, Haruhisa Morozumi1, Hiroko Sugioka2,1, Kazuo Nakahigashi5,1, Yojiro Yamamoto6, Kazuki Hayashi2, Kimihiro Nishimura2, Yuka Furukawa2, Misaki Horiuchi2, Daichi Nakata7, Ryoto Nakamura7, Hirose Toki8, Yasutomo Seto8, Atsuhiro Oshige9, Hideaki Takizawa10, Tatsuro Chiba11, Shuichi Kodaira6 (1.Kobe Ocean Bottom Exploration Center, Kobe University, 2.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 3.Graduate school of environmental studies, Nagoya University, 4.Organization of Advanced Science and Technology, Kobe University, 5.Tokyo University of Marine Science and Technology, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.Division of Marine Engineering, Graduate School of Maritime Sciences, Kobe University, 8.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University, 9.Department of Marine Engineering, Faculty of Maritime Sciences, Kobe University, 10.Johnny & Associates, Inc, 11.Asia Air Survey Co., Ltd.)

4:45 PM - 5:00 PM

*Satoshi Shimizu1,2, Hikaru Iwamaru1,2, Nobukazu Seama6,1, Tetsuo Matsuno1,6, Hiroshi Ichihara3,1, Mamoru Sano1,2, Hiroko Sugioka6,1, Kazuo Nakahigashi5,1, Yojiro Yamamoto4, Kimihiro Nishimura6, Yuka Furukawa6, Misaki Horiuchi6, Toki Hirose7, Yasutomo Seto7, Yoshiyuki Tatsumi1,6 (1.Ocean-Bottom Exploration Center, Kobe University, 2.Nippon Marine Enterprises, Ltd., 3.Earthquake and Volcano Research Center Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.R&D Center for Earthquake and Tsunami, Japan Agency for Marine-Earth Science and technology, 5.Department of Marine Resources and Energy, Tokyo University of Marine Science and Technology, 6.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 7.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University)

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

*Masayuki Kano1,2, Naofumi Aso3, Takanori Matsuzawa4, Satoshi Ide3, Satoshi Annoura5, Ryuta Arai6, Satoru Baba2, Michael Bostock7, Kevin Chao8, Kosuke Heki9, Satoshi Itaba10, Yoshihiro Ito11, Noriko Kamaya5, Takuto Maeda2, Julie Maury12, Mamoru Nakamura13, Takuya NISHIMURA11, Koichiro Obana6, Kazuaki Ohta11, Natalia Poiata14,15, Baptiste Rousset16, Hiroko Sugioka17, Ryota Takagi18, Tsutomu Takahashi6, Akiko Takeo2, Yoko Tu9, Naoki Uchida18, Yusuke Yamashita11, Kazushige Obara2 (1.Graduate school of science, Tohoku University, 2.ERI, The University of Tokyo, 3.EPS, The University of Tokyo, 4.NIED, 5.JMA, 6.JAMSTEC, 7.University of British Columbia, 8.Northwestern University, 9.Hokkaido University, 10.AIST, 11.DPRI, Kyoto University, 12.BRGM, 13.University of the Ryukyus, 14.National Institute for Earth Physics, 15.IPGP, 16.University of California, 17.Kobe University, 18.RCPEVE, Graduate School of Science, Tohoku University)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

*Masayuki Kano1,2, Naofumi Aso3, Takanori Matsuzawa4, Satoshi Ide3, Satoshi Annoura5, Ryuta Arai6, Satoru Baba2, Michael Bostock7, Kevin Chao8, Kosuke Heki9, Satoshi Itaba10, Yoshihiro Ito11, Noriko Kamaya5, Takuto Maeda2, Julie Maury12, Mamoru Nakamura13, Takuya NISHIMURA11, Koichiro Obana6, Kazuaki Ohta11, Natalia Poiata14,15, Baptiste Rousset16, Hiroko Sugioka17, Ryota Takagi18, Tsutomu Takahashi6, Akiko Takeo2, Yoko Tu9, Naoki Uchida18, Yusuke Yamashita11, Kazushige Obara2 (1.Graduate school of science, Tohoku University, 2.ERI, The University of Tokyo, 3.EPS, The University of Tokyo, 4.NIED, 5.JMA, 6.JAMSTEC, 7.University of British Columbia, 8.Northwestern University, 9.Hokkaido University, 10.AIST, 11.DPRI, Kyoto University, 12.BRGM, 13.University of the Ryukyus, 14.National Institute for Earth Physics, 15.IPGP, 16.University of California, 17.Kobe University, 18.RCPEVE, Graduate School of Science, Tohoku University)

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques