JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Takeshi Matsushima

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-GD Geodesy

*Ryuichi Ichikawa1, Hideki Ujihara1, Shinsuke Satoh1, Yusaku Ohta2, Basara Miyahara3, Hiroshi Munekane3, Taketo Nagasaki4, Osamu Tajima5, Kentaro Araki6, Takuya Tajiri6, Hiroshi Takiguchi7, Takeshi Matsushima8, Nobuo Matsushima9, Tatsuya Momotani10, Kenji Utsunomiya10 (1.National Institute of Information and Communications Technology, 2.Tohoku University, 3.Geospatial Information Authority of Japan, 4.RIKEN, 5.Kyoto University, 6.Meteorological Research Institute, JMA, 7.Japan Aerospace eXploration Agency, 8.Kyushu University, 9.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 10.Japan Weather Association)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Yukihiro Nakatani1, Hiroshi Yakiwara1, Shuichiro Hirano2, Reiji Kobayashi2, Hiroki Miyamachi2, Shigeru Nakao2, Yusuke Yamashita3, Kazunari Uchida4, Takeshi Matsushima4, Hiroshi Shimizu4, Kazuo Nakahigashi5, Tomoaki Yamada6, Hideji Abe7, Masanao Shinohara7 (1.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University, 2.Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 5.Tokyo University of Marine Science and Technology, 6.Japan Meteorological Agency, 7.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Tatsuya Mizuta1, Tomomi Okada1, Martha K Savage2, Ryota Takagi1, Keisuke Yoshida1, Hiroshi Yakiwara3, Takeshi Matsushima4, Hiroshi Katao5, Yoshiko Yamanaka6, Masahiro Kosuga7, Kei Katsumata8, Mako Ohzono8, Takashi NAKAYAMA1, Satoshi Hirahara1, Toshio Kono1, Toru Matsuzawa1, Group for the aftershock observations of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (1.Tohoku University , 2.Victoria University of Wellington, 3.Kagoshima University, 4.kyushu University, 5.Kyoto University, 6.Nagoya University, 7.Hirosaki University, 8.Hokkaido University)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Masayuki Murase1, Fumiaki Kimata2, Yoshiko Yamanaka3, Takeshi Matsushima4, Hitoshi Yamashita Mori1, Daisuke Sato1, Takahiro Kunitomo3, Yuta Maeda3, Shinichiro Horikawa3, Takashi OKUDA3, Kenjoro Matsuhiro3, Kazushi Tanoue3, Kazunari Uchida4, Shin Yoshikawa5, Hiroyuki Inoue5, Takahiro Yanada6, Takahiro Kako1,6, Hiroyuki Ishimori6 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, College of Humanities and Sciences, NIHON University, 2.Tono Research Institute of Earthquake Science, 3.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Kyushu University. , 5.Aso Volcanological Laboratory , Kyoto University, 6.Japan meteorological agency)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Ayaka Tagami1, Tomomi Okada1, Shin'ichi Sakai2, Mako Ohzono3, Kei Katsumata3, Masahiro Kosuga4, Yoshiko Yamanaka5, Hiroshi Katao6, Takeshi Matsushima7, Hiroshi Yakiwara8, Takashi NAKAYAMA1, Satoshi Hirahara1, Toshio Kono1, Shu'ichiro Hori1, Toru Matsuzawa1, Group for the aftershock observations of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (1.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University., 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 5.Graduate School of Encironmental Studies, University of NAGOYA, 6.Research Center for Earthquake Prediction, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 8.Nansei-toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Tasuku Hashimoto1, Koki Aizawa2, Takeshi Matsushima2, Yuto Hayashida1, Kaori Tsukamoto3, Yuto Yamamoto1, Yuhei Yuasa1, Kanta Miyano1, Naoto Maesako1, Yuta Kawamura1, Hiroshi Shimizu2, Satoshi Matsumoto2, Megumi Kamizono4, Ayaho Mitsuoka1 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 3.Fukuoka Regional Headquarters, JMA, 4.DIA CONSULTANTS CO., LSD.)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

*Haruna Watanabe1, Takeshi Matsushima2, Miyo Fukui, Atsushi Watanabe3, Jun Oikawa3, Takashi OKUDA4, Taku Ozawa5, Yosuke Miyagi5 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 4.Earthquake and Volcanology Research Center, 5.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

*Keigo Yamamoto1, Takeshi Matsushima2, Shin Yoshikawa3, Hiroyuki Inoue3, Tadaomi Sonoda1, Taishi Yamada1, Yichen Tang2, Koki Yoshinaga2, Takamitsu Ikegame4, Hiroshi Kishimoto4, Takahiro Ohkura3 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Graduate School of Science, Kyoto University, 4.Japan Meteorological Agency)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Yutaro Okada1, Takuya NISHIMURA2, Takao Tabei3, Takeshi Matsushima4, Hitoshi Hirose5 (1.Graduate School of Science, Kyoto University, 2.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 3.Department of Global Environment and Disaster Prevention, Faculty of Science and Technology, Kochi University , 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 5.Research Center for Urban Safety and Security, Kobe University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques