JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Keisuke Hosokawa

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Satoshi Taguchi1, Yunosuke Nagafusa1, Yasunobu Ogawa2, Keisuke Hosokawa3, Tomokazu Oigawa1, Morio Tanaka1, Hiroyuki Shinagawa4 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Kyoto University, 2.National Institute of Polar Research, 3.Department of Communication Engineering and Informatics, University of Electro-Commnunications, 4.National Institute of Information and Communication Technology)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Keisuke Hosokawa1, Yoshizumi Miyoshi2, Mitsunori Ozaki3, Shin-ichiro Oyama2, Yasunobu Ogawa4, Satoshi Kurita2, Yoshiya Kasahara3, Yasumasa Kasaba5, Satoshi Yagitani3, Shoya Matsuda7, Fuminori Tsuchiya5, Atsushi Kumamoto5, Ryuho Kataoka4, Kazuo Shiokawa2, Hiroshi Miyaoka4, Yoshimasa Tanaka4, Satonori Nozawa2, Mariko Teramoto6, Takeshi Takashima7, Iku Shinohara7, Ryoichi Fujii8 (1.Univ. of Electro-Communications, 2.ISEE, Nagoya Univ., 3.Kanazawa Univ., 4.National Institute of Polar Research, 5.Tohoku Univ., 6.Kyushu Institute of Technology, 7.ISAS/JAXA, 8.Research Organization of Information and Systems)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Herbert Akihito Uchida1, Ryuho Kataoka2,1, Kiyoka Murase1, Shoya Matsuda3, Yoshiya Kasahara4, Masafumi Shoji5, Yoshizumi Miyoshi5, Iku Shinohara3, Ayako Matsuoka3, Satoshi Kurita5, Keisuke Hosokawa6 (1.The Graduate University for Advanced Studies, 2.National Institute of Polar Research, 3.Institute of Space and Astronautical Science, 4.Kanazawa University, 5.Institute for Space–Earth Environmental Research, 6.The University of Electro-Communications)

*Mizuki Fukizawa1, Takeshi Sakanoi1, Yasunobu Ogawa2, Keisuke Hosokawa3, Yoshiya Kasahara4, Shoya Matsuda5, Ayako Matsuoka6 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.National Institute of Polar Research, 3.Department of Communication Engineering and Informatics, University of Electro-Communications, 4.Information Media Center, Kanazawa University, 5.Institute of Space and Astronautical Science/Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Research Division for Space Plasma, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

*Sota Nanjo1, Natsuo Sato2, Yuta Hozumi1, Keisuke Hosokawa1, Ryuho Kataoka2,3, Yoshizumi Miyoshi4, Shin-ichiro Oyama2,4,5, Mitsunori Ozaki6, Kazuo Shiokawa4, Satoshi Kurita4 (1.The University of Electro-Communications, 2.National Institute of Polar Research, 3.Department of Polar Science, School of Multidisciplinary Sciences, SOKENDAI, The Graduate University for Advanced Studies, 4.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 5.Ionospheric Physics Research Unit, University of Oulu, 6.Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Sota Nanjo1, Yuta Hozumi1, Keisuke Hosokawa1, Ryuho Kataoka2,3, Yoshizumi Miyoshi4, Shin-ichiro Oyama2,4,5, Mitsunori Ozaki6, Kazuo Shiokawa4, Satoshi Kurita4 (1.The University of Electro-Communications, 2.National Institute of Polar Research, 3.Department of Polar Science, School of Multidisciplinary Science, SOKENDAI, The Graduate University for Advanced Studies, 4.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 5.Ionospheric Physics Research Unit, University of Oulu, 6.Kanazawa University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Naoshi Yagi1, *Takeshi Sakanoi1, Miki Kawamura1, Kazushi Asamura2, Yoshizumi Miyoshi3, Keisuke Hosokawa4, Sarah L Jones5, Marc Lessard6 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.ISAS/JAXA, 3.ISEE, Nagoya University, 4.Graduate School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications, 5.Goddard Space Flight Center, NASA, 6.University of New Hampshire)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Takeshi Sakanoi1, Masafumi Hirahara2, Yoshizumi Miyoshi2, Kazushi Asamura3, Keisuke Hosokawa4, Yoshifumi Saito3, Hirotsugu Kojima5, Naritoshi Kitamura7, Mizuki Fukizawa1, Shin-ichiro Oyama2, Takuo T. Tsuda4, Akinori Saito6, Harald Frey8, Nick Shneider9 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.ISEE, Nagoya University, 3.ISAS/JAXA, 4.School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications, 5.RISH, Kyoto University, 6.Graduate Shool of Science, Kyoto University, 7.Graduate Shool of Science, The University of Tokyo, 8.SSL, University of California, Berkeley, 9.LASP, University of Colorado Boulder)