JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Kazushi Asamura

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Kouki Kawai1, Kazuo Shiokawa1, Yuichi Otsuka1, Yoshiya Kasahara2, Fuminori Tsuchiya3, Ayako Matsuoka4, Yasumasa Kasaba3, Kazushi Asamura4, Satoshi Kasahara6, Yoshizumi Miyoshi1, Shin-ichiro Oyama1,7,8, Yoichi Kazama5 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya Univ, Japan, 2.Kanazawa Univ, Japan, 3.Tohoku Univ, Japan, 4.Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Academia Sinica, 6.Tokyo Univ, Japan, 7.Oulu Univ, Finland, 8.National Institute od polar Research)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Masayoshi Takada1, Kanako Seki1, Yasunobu Ogawa2, Kunihiro Keika1, Satoshi Kasahara1, Shoichiro Yokota3, Tomoaki Hori4, Kazushi Asamura5, Yoshizumi Miyoshi4, Iku Shinohara5 (1.Tokyo University, 2.National Institute of Polar Research, Japan, 3.Graduate School of Science, Osaka University, 4.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Iku Shinohara1, Nagai Tsugunobu1, Takefumi Mitani1, Nana Higashio2, Satoshi Kasahara3, Yoichi Kazama4, Shiang-Yu Wang4, Sunny Tam5, Ayako Matsuoka1, Kazushi Asamura1, Shoichiro Yokota6, Takeshi Takashima1, Yoshizumi Miyoshi7 (1.Japan Aerospace Exploration Agency/Institute of Space and Astronautical Science, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.University of Tokyo, 4.ASIAA, 5.NCKU, 6.Osaka University, 7.Nagoya University/Institute for Space-Earth Environmental Research)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Masaki N Nishino1, Yoshifumi Saito1, Iku Shinohara1, Tsugunobu Nagai1, Kazushi Asamura1, Yoichi Kazama2, Shiang-Yu Wang2, Sunny Wing-Yee Tam3, Ayako Matsuoka1, Yoshizumi Miyoshi4, Barbara L Giles5, Christopher T Russell6, Daniel J Gershman7, Benoit Lavraud8, Yukinaga Miyashita9 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science, 2.Institute of Astronomy and Astrophysics, Academia Sinica, Taiwan, 3.Institute of Space and Plasma Sciences, National Cheng Kung University, Taiwan, 4.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 5.NASA, Goddard Space Flight Center, 6.University of California, Los Angeles, 7.University of Maryland, College Park, 8.Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, 9.Korean Astronomy and Space Science Institute)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Ryosuke Fujii1, Yoshizumi Miyoshi1, Masafumi Shoji1, Kazushi Asamura2, Lynn M Kistler1,3, Vania Jordanova4, Tomoaki Hori1, Shoichiro Yokota5, Satoshi Kasahara6, Kunihiro Keika6, Ayako Matsuoka2, Iku Shinohara2 (1.Nagoya University, 2.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 3.University of New Hampshire, 4.Los Alamos National Laboratory, 5.Osaka University, 6.The university of Tokyo)

*Kazuhiro Yamamoto1, Masahito Nose2, Ayako Matsuoka3, Mariko Teramoto4, Reiko Nomura5, Satoshi Kasahara6, Shoichiro Yokota7, Kunihiro Keika6, Kazushi Asamura3, Yoshiya Kasahara8, Atsushi Kumamoto9, Fuminori Tsuchiya9, Masafumi Shoji2, Yoshizumi Miyoshi2 (1.Graduate School of Science, Kyoto University, 2.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Kyushu Institute of Technology, 5.National Astronomical Observatory of Japan, 6.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 7.Graduate School of Science, Osaka University, 8.Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa University, 9.Graduate School of Science, Tohoku University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Naoshi Yagi1, *Takeshi Sakanoi1, Miki Kawamura1, Kazushi Asamura2, Yoshizumi Miyoshi3, Keisuke Hosokawa4, Sarah L Jones5, Marc Lessard6 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.ISAS/JAXA, 3.ISEE, Nagoya University, 4.Graduate School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications, 5.Goddard Space Flight Center, NASA, 6.University of New Hampshire)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Yudai Inaba1, Kazuo Shiokawa1, Shin-ichiro Oyama1,9,10, Yuichi Otsuka1, Atsuki Shinbori1, Yoshizumi Miyoshi1, Yoichi Kazama2, Shiang-Yu Wang2, Sunny W.T. Tam3, Tzu-Fang Chang3, Bo-Jhou Wang2, Kazushi Asamura4, Shoichiro Yokota5, Satoshi Kasahara6, Kunihiro Keika6, Tomoaki Hori1, Ayako Matsuoka4, Yoshiya Kasahara7, Atsushi Kumamoto8, Shoya Matsuda4, Yasumasa Kasaba8, Masafumi Shoji1, Iku Shinohara4 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, 2.Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, Taipei, Taiwan, 3. Institute of Space and Plasma Sciences, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, 4.JAXA, 5.Osaka Univ., 6.Univ. Tokyo, 7.Kanazawa Univ., 8.Tohoku Univ., 9.Univ. of Oulu, Finland, 10.National Institute of Polar Research)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Yoshifumi Saito1, Yasuhito Sekine2, Yasumasa Kasaba3, Keigo Enya1, Kazushi Asamura1, YASUKO KASAI4, Junichi Haruyama1, Ayako Matsuoka1, Shoya Matsuda1 (1.Solar System Science Division, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Earth-Life Science Insitute, Tokyo Institute of Technology, 3.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 4.National Institute of Information and Communications Technology (NICT))

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Masafumi Hirahara1, Masatoshi Yamauchi2, Yoshifumi Saito3, Hirotsugu Kojima4, Kazushi Asamura3, Takeshi Sakanoi6, Yoshizumi Miyoshi1, Naritoshi Kitamura5 (1.Institute of Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.Swedish Institute of Space Physics, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University, 5.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 6.Graduate School of Science, Tohoku University)

*Takeshi Sakanoi1, Masafumi Hirahara2, Yoshizumi Miyoshi2, Kazushi Asamura3, Keisuke Hosokawa4, Yoshifumi Saito3, Hirotsugu Kojima5, Naritoshi Kitamura7, Mizuki Fukizawa1, Shin-ichiro Oyama2, Takuo T. Tsuda4, Akinori Saito6, Harald Frey8, Nick Shneider9 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.ISEE, Nagoya University, 3.ISAS/JAXA, 4.School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications, 5.RISH, Kyoto University, 6.Graduate Shool of Science, Kyoto University, 7.Graduate Shool of Science, The University of Tokyo, 8.SSL, University of California, Berkeley, 9.LASP, University of Colorado Boulder)

*Hirotsugu Kojima1, Naritoshi Kitamura2, Koji Shibuya1, Ibuki Fukasawa1, Yasumasa Kasaba3, Masafumi Hirahara4, Yoshiya Kasahara5, Yohei Miyake8, Hideyuki Usui6, Kazushi Asamura7, Yoshifumi Saito7 (1.Research institute for sustainable humanosphere, Kyoto University, 2.Graduate School of Science, University of Tokyo, 3.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 4.Institute for Space–Earth Environmental Research, Nagoya University, 5.Advanced Research Center for Space Science and Technology, Kanazawa University, 6.Graduate School of System Informatics, Kobe University, 7.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 8.Education Center on Computational Science and Engineering, Kobe University)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations