The 75th JSAP Autumn Meeting, 2014

Sessions

02. Ionizing Radiation » 2.2 Detection systems

Oral presentation

[18p-B2-1~2] 2.2 Detection systems

Thu. Sep 18, 2014 2:00 PM - 2:45 PM B2 (Seminar2)

△:Young Scientist Oral Presentation Award Applied
▲:English Presentation
▼:Both Award Applied and English Presentation

Oral presentation

[19a-B2-1~10] 2.2 Detection systems

Fri. Sep 19, 2014 9:00 AM - 11:30 AM B2 (Seminar2)

△:Young Scientist Oral Presentation Award Applied
▲:English Presentation
▼:Both Award Applied and English Presentation

Oral presentation

[20a-B2-1~11] 2.2 Detection systems

Sat. Sep 20, 2014 9:00 AM - 12:00 PM B2 (Seminar2)

△:Young Scientist Oral Presentation Award Applied
▲:English Presentation
▼:Both Award Applied and English Presentation

Break 10:15~10:30 (10:15 AM - 10:30 AM)

Oral presentation

[20p-B2-1~8] 2.2 Detection systems

Sat. Sep 20, 2014 1:00 PM - 3:00 PM B2 (Seminar2)

△:Young Scientist Oral Presentation Award Applied
▲:English Presentation
▼:Both Award Applied and English Presentation

Lunch 12:00~13:00 (12:00 PM - 1:00 PM)

2:45 PM - 3:00 PM

Shimaoka Takehiro1, Junichi Kaneko1, Yasunobu Arikawa2, Mitsutaka Isobe3, Tsubota Masakatsu1, Takahiro Nagai2, Kojima Sadaoki2, Yuki Abe2, Takumi Sakata2, Shinichi Shikata4, Takehiro Shimaoka1, Junichi Kaneko1, Yasunobu Arikawa2, Mitsutaka Isobe3, Masakatsu Tsubota1, Takahiro Nagai2, Sadaoki Kojima1, Abe Yuki2, Shohei Sakata2, Shinichi Fujioka2, Mitsuo Nakai2, Hiroyuki Shiraga2, Hiroshi Azechi2, Akiyoshi Chayahara4, Hitoshi Umezawa4, Shinichi Shikata4 (Hokkaido Univ.1, Osaka Univ.2, NIFS3, AIST4)