The 66th JSAP Spring Meeting, 2019

Session information

Oral presentation

2 Ionizing Radiation » 2.2 Detection systems

[12a-M103-1~11] 2.2 Detection systems

Tue. Mar 12, 2019 9:00 AM - 11:45 AM M103 (H103)

Keitaro Hitomi(Tohoku Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

10:00 AM - 10:15 AM

Kei Kamada1,2, Masao Yoshino3, Yasuhiro Shoji2, Akihiro Yamaji3, Shunsuke Kurosawa1, Yuui Yokota1, Yuji Ohashi1, Kenji Shimazoe4, Miwako Takahashi5, Hiromitsu Haba6, Toshimitu Momose7, Hiroyuki Takahashi4, Akira Yoshikawa1,2,3 (1.NICHe, Tohoku Univ., 2.C&A corp., 3.IMR, Tohoku Univ., 4.Univ. of Tokyo, 5.QST, 6.RIKEN, 7.IUHW)

11:15 AM - 11:30 AM

Ryotaro Kondo1, Hiroshi Muraishi1, Ryoji Enomoto2, Hideaki Katagri3, Mika Kagaya4, Naofumi Narita3, Takara Watanabe5, Daisuke Kano5, Tohru Takeda1, Tomohisa Uchida6, Manobu Tanaka6 (1.Kitasato Univ., 2.ICRR, Univ. of Tokyo, 3.Ibaraki Univ., 4.National Institute of Technology, Sendai College, 5.National Cancer Center Hospital East, 6.High Energy Accelerator Research Organization (KEK))

11:30 AM - 11:45 AM

Shunsuke Kurosawa1,2, Shinya Sonoda3, Hayato Numakura2, Tetsuya Mizumoto3, Toru Tanimori3,4, Atsushi Takada4, Masao Yoshino5, Akihiro Yamaji5, Yuji Ohashi1, Kei Kamada1, Yuui Yoktoa1, Akira Yoshikawa1,5, Tokanai Fuyuki2, Iwai Takeo6, Kenji Nemoto6 (1.Tohoku Univ. NICHe, 2.Ymagata Univ., 3.Kyoto SPACE GAMMA, 4.Kyoto Univ., 5.Tohoku Univ. IMR, 6.Ymagata Univ. Med.)

×

Authentication

Password authentication.
Password is required to view the PDF. Please enter a password to authenticate.

The password has been sent to pre-registrants.
For onsite registrants, please refer to the back of the name badge.
The password will be sent to all JSAP members in September 2019

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In