Japan Geoscience Union Meeting 2018

Shuichi Kodaira

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

12:00 PM - 12:15 PM

*Toshinori Kimura1, Eiichiro Araki1, Yuya Machida1, Kier Becker2, Masataka Kinoshita3, Sean Toczko4, Alexander Roesner5, Tianhaozhe Sun6, Joshua Edgington7, Burhan Senyener5, Earl Davis8, Takashi Yokobiki1, Shuhei Nishida1, Shuichi Kodaira1, Katsuyoshi Kawaguchi1, Narumi Takahashi9, Masanori Kyo4, Keita Akiyama4, Tomokazu Saruhashi4, Takahiro Yokoyama4, Noriaki Sakurai4 (1.JAMSTEC, 2.RSMAS, University of Miami, 3.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 4.CDEX, JAMSTEC, 5.MARUM, the University of Bremen, 6.The Pennsylvania State University, 7.Texas A&M University, 8.Pacific geoscience centre, Geological survey of Canada, 9.NIED)

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Mikiya Yamashita1, Ayako Nananishi1, Gregory F. Moore2, Shuichi Kodaira1, Yasuyuki Nakamura1, Seiichi Miura1, Yoshiyuki Kaneda3 (1.R&D Center for Earthquake and Tsunami, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.School of Ocean and Earth Science and Technology, University of Hawaii at Manoa, 3.Research Center for Regional Resilience, Kagawa University)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Mikiya Yamashita1, Ayako Nananishi1, Gregory F. Moore2, Shuichi Kodaira1, Yasuyuki Nakamura1, Seiichi Miura1, Yoshiyuki Kaneda3 (1.R&D Center for Earthquake and Tsunami, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.School of Ocean and Earth Science and Technology, University of Hawaii at Manoa, 3.Research Center for Regional Resilience, Kagawa University)

Thu. May 24, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tomoharu Sato1, *Toshinori Sato2, Asami Terada3, Masanao Shinohara4, Kimihiro Mochizuki4, Tomoaki Yamada4, Kenji Uehira5, Takashi Shimbo6, Shuichi Kodaira6, Yuya Machida6, Ryota Hino7, Ryosuke Azuma7, Yoshio Murai8, Yoshihiro Ito9, Hiroshi Yakiwara10, Kenji Hirata5 (1.Faculty of Science, Chiba Univ., 2.Graduate School of Science, Chiba Univ., 3.Kozo Keikaku Engineering, 4.ERI, Univ. Tokyo, 5.NIED, 6.JAMSTEC, 7. Tohoku Univ., 8.Hokkaido Univ., 9.DPRI, Kyoto Univ., 10.Kagoshima Univ.)

*Yukihiro Nakatani1, Kimihiro Mochizuki1, Masanao Shinohara1, Tomoaki Yamada1, Hajime Shiobara1, Ryota Hino2, Yoshihiro Ito3, Yoshio Murai4, Toshinori Sato5, Kenji Uehira6, Hiroshi Yakiwara7, Shuichi Kodaira8, Hiroaki Tsushima9 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 5.Graduate School of Science, Chiba University, 6.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 7.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 8.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 9.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency)

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tomoharu Sato1, *Toshinori Sato2, Asami Terada3, Masanao Shinohara4, Kimihiro Mochizuki4, Tomoaki Yamada4, Kenji Uehira5, Takashi Shimbo6, Shuichi Kodaira6, Yuya Machida6, Ryota Hino7, Ryosuke Azuma7, Yoshio Murai8, Yoshihiro Ito9, Hiroshi Yakiwara10, Kenji Hirata5 (1.Faculty of Science, Chiba Univ., 2.Graduate School of Science, Chiba Univ., 3.Kozo Keikaku Engineering, 4.ERI, Univ. Tokyo, 5.NIED, 6.JAMSTEC, 7. Tohoku Univ., 8.Hokkaido Univ., 9.DPRI, Kyoto Univ., 10.Kagoshima Univ.)

*Yukihiro Nakatani1, Kimihiro Mochizuki1, Masanao Shinohara1, Tomoaki Yamada1, Hajime Shiobara1, Ryota Hino2, Yoshihiro Ito3, Yoshio Murai4, Toshinori Sato5, Kenji Uehira6, Hiroshi Yakiwara7, Shuichi Kodaira8, Hiroaki Tsushima9 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 5.Graduate School of Science, Chiba University, 6.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 7.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 8.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 9.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency)

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A09 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-MP Mineralogy & Petrology

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM International Conference Room (IC) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

4:15 PM - 4:30 PM

*Tetsuo Matsuno1,2, Yoshiyuki Tatsumi1,2, Nobukazu Seama2,1, Keiko Suzuki-Kamata1,2, Hiroshi Ichihara3,1, Koji Kiyosugi4,1, Reina Nakaoka1, Satoshi Shimizu1, Mamoru Sano1, Hikaru Iwamaru1, Haruhisa Morozumi1, Hiroko Sugioka2,1, Kazuo Nakahigashi5,1, Yojiro Yamamoto6, Kazuki Hayashi2, Kimihiro Nishimura2, Yuka Furukawa2, Misaki Horiuchi2, Daichi Nakata7, Ryoto Nakamura7, Hirose Toki8, Yasutomo Seto8, Atsuhiro Oshige9, Hideaki Takizawa10, Tatsuro Chiba11, Shuichi Kodaira6 (1.Kobe Ocean Bottom Exploration Center, Kobe University, 2.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 3.Graduate school of environmental studies, Nagoya University, 4.Organization of Advanced Science and Technology, Kobe University, 5.Tokyo University of Marine Science and Technology, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.Division of Marine Engineering, Graduate School of Maritime Sciences, Kobe University, 8.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University, 9.Department of Marine Engineering, Faculty of Maritime Sciences, Kobe University, 10.Johnny & Associates, Inc, 11.Asia Air Survey Co., Ltd.)

Mon. May 21, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A09 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 23, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 302 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 302 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

10:45 AM - 11:00 AM

*Koichiro Obana1, Gou Fujie1, Yasuyuki Nakamura1, Tsutomu Takahashi1, Yojiro Yamamoto1, Yuka Kaiho1, Seiichi Miura1, Yasushi Ishihara1, Shuichi Kodaira1, Masanao Shinohara2 (1.Research and Development Center for Earthquake and Tsunami, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 302 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 302 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall B (CH-B) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

10:45 AM - 11:00 AM

*Ron Hackney1, Kan Aoike2, Kaoru Takizawa3, Kazuya Shiraishi2, Yoshinori Sanada2, Brian Boston2, Saneatsu Saito2, Michael Barnes1, Yuka Kaiho2, Gou Fujie2, Seiichi Miura2, Shuichi Kodaira2, Scott Nichol1, Yasuhiro Yamada2 (1.Geoscience Australia, 2.Japan Agency for Marine Earth Science and Technology, 3.Nippon Marine Enterprises)

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall B (CH-B) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection