JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Yoshizumi Miyoshi

Convener, Chairperson

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

convener:Kunihiro Keika(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo ), Aleksandr Y Ukhorskiy(Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory), Yoshizumi Miyoshi(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Lynn M Kistler(University of New Hampshire Main Campus)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

convener:Kunihiro Keika(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo ), Aleksandr Y Ukhorskiy(Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory), Yoshizumi Miyoshi(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Lynn M Kistler(University of New Hampshire Main Campus)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

convener:Kunihiro Keika(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo ), Aleksandr Y Ukhorskiy(Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory), Yoshizumi Miyoshi(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Lynn M Kistler(University of New Hampshire Main Campus)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

convener:Kunihiro Keika(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo ), Aleksandr Y Ukhorskiy(Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory), Yoshizumi Miyoshi(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Lynn M Kistler(University of New Hampshire Main Campus)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

convener:Kunihiro Keika(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo ), Aleksandr Y Ukhorskiy(Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory), Yoshizumi Miyoshi(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Lynn M Kistler(University of New Hampshire Main Campus)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. Jul 13, 2020 2:15 PM - 3:45 PM Ch.2

 • [E] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Yasumasa Kasaba1, Hiroaki Misawa1, Fuminori Tsuchiya1, Tomoki Kimura1, Hajime Kita3, Atsushi Kumamoto1, Yuto Katoh1, Yoshizumi Miyoshi4, Yoshiya Kasahara5, Satoshi Yagitani4, Hirotsugu Kojima8, Baptiste Cecconi2, Lukas Wiśniewski6, Walter Puccio7, Jan Bergman7, Jan-Erik Wahlund7 (1.Tohoku University, 2.Observatoire de Paris, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Nagoya University, 5.Kanazawa University, 6.Astronika, 7.IRF Uppsala, 8.Kyoto University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Kouki Kawai1, Kazuo Shiokawa1, Yuichi Otsuka1, Yoshiya Kasahara2, Fuminori Tsuchiya3, Ayako Matsuoka4, Yasumasa Kasaba3, Kazushi Asamura4, Satoshi Kasahara6, Yoshizumi Miyoshi1, Shin-ichiro Oyama1,7,8, Yoichi Kazama5 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya Univ, Japan, 2.Kanazawa Univ, Japan, 3.Tohoku Univ, Japan, 4.Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Academia Sinica, 6.Tokyo Univ, Japan, 7.Oulu Univ, Finland, 8.National Institute od polar Research)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Kiyoka Murase1, Ryuho Kataoka2, Takanori Nishiyama2, Koji Nishimura2, Taishi Hashimoto2, Yoshimasa Tanaka2, Akira Kadokura2, Yoshihiro Tomikawa2, Masaki Tsutsumi2, Kaoru Sato3, Satoshi Kasahara3, Takefumi Mitani4, Shoichiro Yokota9, Tomoaki Hori7, Kunihiro Keika3, Nana Higashio5, Takeshi Takashima4, Yoshiya Kasahara6, Shoya Matsuda4, Masafumi Shoji7, Ayako Matsuoka4, Iku Shinohara4, Yoshizumi Miyoshi7, Tatsuhiko Sato8 (1.The Graduate University for Advanced Studies, 2.National Institute of Polar Research, 3.University of Tokyo, 4.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Kanazawa University, 7.Nagoya University, 8.Japan Atomic Energy Agency, 9.Osaka University)

*Masayoshi Takada1, Kanako Seki1, Yasunobu Ogawa2, Kunihiro Keika1, Satoshi Kasahara1, Shoichiro Yokota3, Tomoaki Hori4, Kazushi Asamura5, Yoshizumi Miyoshi4, Iku Shinohara5 (1.Tokyo University, 2.National Institute of Polar Research, Japan, 3.Graduate School of Science, Osaka University, 4.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Keisuke Hosokawa1, Yoshizumi Miyoshi2, Mitsunori Ozaki3, Shin-ichiro Oyama2, Yasunobu Ogawa4, Satoshi Kurita2, Yoshiya Kasahara3, Yasumasa Kasaba5, Satoshi Yagitani3, Shoya Matsuda7, Fuminori Tsuchiya5, Atsushi Kumamoto5, Ryuho Kataoka4, Kazuo Shiokawa2, Hiroshi Miyaoka4, Yoshimasa Tanaka4, Satonori Nozawa2, Mariko Teramoto6, Takeshi Takashima7, Iku Shinohara7, Ryoichi Fujii8 (1.Univ. of Electro-Communications, 2.ISEE, Nagoya Univ., 3.Kanazawa Univ., 4.National Institute of Polar Research, 5.Tohoku Univ., 6.Kyushu Institute of Technology, 7.ISAS/JAXA, 8.Research Organization of Information and Systems)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Koichiro Tsuda1, Shoichiro Yokota1, Satoshi Kasahara2, Kunihiro Keika3, Tomoaki Hori4, Yoshizumi Miyoshi4, Iku Shinohara5, Kentaro Terada1 (1.Department of Earth and Space Science, Graduate School of Science, Osaka University, 2.The University of Tokyo, 3.Department of Earth and Planetary science, Guraduate School of Science, The University of Tokyo, 4.Institute for Space-Earth Environment Research, Nagoya University, 5.Japan Aerospace Exploration Agency/Institute of Space and Astronautical Science)

*Iku Shinohara1, Nagai Tsugunobu1, Takefumi Mitani1, Nana Higashio2, Satoshi Kasahara3, Yoichi Kazama4, Shiang-Yu Wang4, Sunny Tam5, Ayako Matsuoka1, Kazushi Asamura1, Shoichiro Yokota6, Takeshi Takashima1, Yoshizumi Miyoshi7 (1.Japan Aerospace Exploration Agency/Institute of Space and Astronautical Science, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.University of Tokyo, 4.ASIAA, 5.NCKU, 6.Osaka University, 7.Nagoya University/Institute for Space-Earth Environmental Research)

*Herbert Akihito Uchida1, Ryuho Kataoka2,1, Kiyoka Murase1, Shoya Matsuda3, Yoshiya Kasahara4, Masafumi Shoji5, Yoshizumi Miyoshi5, Iku Shinohara3, Ayako Matsuoka3, Satoshi Kurita5, Keisuke Hosokawa6 (1.The Graduate University for Advanced Studies, 2.National Institute of Polar Research, 3.Institute of Space and Astronautical Science, 4.Kanazawa University, 5.Institute for Space–Earth Environmental Research, 6.The University of Electro-Communications)

*Sota Nanjo1, Natsuo Sato2, Yuta Hozumi1, Keisuke Hosokawa1, Ryuho Kataoka2,3, Yoshizumi Miyoshi4, Shin-ichiro Oyama2,4,5, Mitsunori Ozaki6, Kazuo Shiokawa4, Satoshi Kurita4 (1.The University of Electro-Communications, 2.National Institute of Polar Research, 3.Department of Polar Science, School of Multidisciplinary Sciences, SOKENDAI, The Graduate University for Advanced Studies, 4.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 5.Ionospheric Physics Research Unit, University of Oulu, 6.Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Go Murakami1, Yoshizumi Miyoshi2, Kazumasa Iwai2, Daikou Shiota3, Takeshi Imamura4, Iku Shinohara1, Shinsuke Imada2, Toshifumi Shimizu1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.National Institute of Information and Communications Technology, 4.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Naritoshi Kitamura1, Masafumi Shoji2, Masahiro Kitahara3, Takanobu Amano1, Yoshiharu Omura4, Satoko Nakamura2, Yoshizumi Miyoshi2, Hiroshi Hasegawa5, Yuto Katoh3, Yoshifumi Saito5, Mariko Teramoto7, Reiko Nomura6, Shoichiro Yokota8, Daniel J Gershman9, Adolfo F Vinas9,10, Barbara L Giles9, Scott A Boardsen9,11, Craig J Pollock12, Christopher T Russell13, Robert J Strangeway13, Narges Ahmadi14, Per-Arne Lindqvist15, Robert E Ergun14, James L Burch16 (1.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.Department of Geophysics, Graduate school of Science, Tohoku University, 4.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.National Astronomical Observatory of Japan, 7.Kyushu Institute of Technology, 8.Department of Earth and Space Science, Graduate School of Science, Osaka University, 9.NASA Goddard Space Flight Center, 10.Department of Physics, American University, 11.University of Maryland, 12.Denali Scientific, 13.Institute of Geophysics and Planetary Physics, University of California, Los Angeles, 14.Laboratory for Atmospheric and Space Physics, University of Colorado, Boulder, 15.Royal Institute of Technology, 16.Southwest Research Institute)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Masaki N Nishino1, Yoshifumi Saito1, Iku Shinohara1, Tsugunobu Nagai1, Kazushi Asamura1, Yoichi Kazama2, Shiang-Yu Wang2, Sunny Wing-Yee Tam3, Ayako Matsuoka1, Yoshizumi Miyoshi4, Barbara L Giles5, Christopher T Russell6, Daniel J Gershman7, Benoit Lavraud8, Yukinaga Miyashita9 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science, 2.Institute of Astronomy and Astrophysics, Academia Sinica, Taiwan, 3.Institute of Space and Plasma Sciences, National Cheng Kung University, Taiwan, 4.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 5.NASA, Goddard Space Flight Center, 6.University of California, Los Angeles, 7.University of Maryland, College Park, 8.Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, 9.Korean Astronomy and Space Science Institute)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Sota Nanjo1, Yuta Hozumi1, Keisuke Hosokawa1, Ryuho Kataoka2,3, Yoshizumi Miyoshi4, Shin-ichiro Oyama2,4,5, Mitsunori Ozaki6, Kazuo Shiokawa4, Satoshi Kurita4 (1.The University of Electro-Communications, 2.National Institute of Polar Research, 3.Department of Polar Science, School of Multidisciplinary Science, SOKENDAI, The Graduate University for Advanced Studies, 4.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 5.Ionospheric Physics Research Unit, University of Oulu, 6.Kanazawa University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Ryosuke Fujii1, Yoshizumi Miyoshi1, Masafumi Shoji1, Kazushi Asamura2, Lynn M Kistler1,3, Vania Jordanova4, Tomoaki Hori1, Shoichiro Yokota5, Satoshi Kasahara6, Kunihiro Keika6, Ayako Matsuoka2, Iku Shinohara2 (1.Nagoya University, 2.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 3.University of New Hampshire, 4.Los Alamos National Laboratory, 5.Osaka University, 6.The university of Tokyo)

*Kazuhiro Yamamoto1, Masahito Nose2, Ayako Matsuoka3, Mariko Teramoto4, Reiko Nomura5, Satoshi Kasahara6, Shoichiro Yokota7, Kunihiro Keika6, Kazushi Asamura3, Yoshiya Kasahara8, Atsushi Kumamoto9, Fuminori Tsuchiya9, Masafumi Shoji2, Yoshizumi Miyoshi2 (1.Graduate School of Science, Kyoto University, 2.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Kyushu Institute of Technology, 5.National Astronomical Observatory of Japan, 6.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 7.Graduate School of Science, Osaka University, 8.Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa University, 9.Graduate School of Science, Tohoku University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Nigang Liu1, Zhenpeng Su1, Zhonglei Gao2, Huinan Zheng1, Yuming Wang1, Shui Wang1, Yoshizumi Miyoshi3, Iku Shinohara4, Yoshiya Kasahara5, Fuminori Tsuchiya6, Atsushi Kumamoto6, Shoya Matsuda4, Masafumi Shoji3, Takefumi Mitani4, Takeshi Takashima4, Yoichi Kazama7, Bo-Jhou Wang7, Shiang-Yu Wang7, Chae-Woo Jun3, Tzu-Fang Chang8, Sunny W. Y. Tam8, Satoshi Kasahara9, Shoichiro Yokota10, Kunihiro Keika9, Tomoaki Hori3, Ayako Matsuoka4 (1.University of Science and Technology of China, Hefei, China, 2.Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China, 3.Nagoya University, Nagoya, Japan, 4.Japan Aerospace Exploration Agency, Kanagawa, Japan, 5.Kanazawa University, Kanazawa, Japan, 6.Tohoku University, Sendai, Japan, 7.Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, Taiwan, 8.National Cheng Kung University, Taiwan, 9.University of Tokyo, Tokyo, Japan, 10.Osaka University, Osaka, Japan)

*Chae-Woo Jun1, Yoshizumi Miyoshi1, Chao Yue2, Jacob Bortnik3, Larry Lyons3, Toshi Nishimura5, Craig Kletzing4, Satoshi Kasahara6, Yasumasa Kasaba7, Shoya Matsuda8, Masafumi Shoji1, Fuminori Tsuchiya6, Atsushi Kumamoto6, Ayako Matsuoka8, Iku Shinohara8 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, Nagoya, Japan, 2.Department of Earth and Space Science, Peking University, Beijing, China, 3.Atmospheric and Oceanic Sciences, University of California Los Angeles, Los Angeles, USA, 4.Department of Physics and Astronomy, University of Iowa, Iowa City, USA, 5.Boston University, Boston, USA, 6.Kanazawa University, Kakuma, Japan., 7.Tohoku University, Sendai, Japan. , 8.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, Sagamihara, Japan.)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Naoko Takahashi1, Kanako Seki1, Mei-Ching Fok2, Yihua Zheng2, Yoshizumi Miyoshi3, Satoshi Kasahara1, Kunihiro Keika1, David Hartley4, Yoshiya Kasahara5, Yasumasa Kasaba6, Nana Higashio1, Ayako Matsuoka7, Shoichiro Yokota8, Tomoaki Hori3, Iku Shinohara7 (1.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.NASA Goddard Space Flight Center, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.The University of Iowa, 5.Information Media Center, Kanazawa University, 6.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 7.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 8.Graduate School of Science, Osaka University)

*Yoshizumi Miyoshi1, Vania Jordanova2, Yuto Katoh3, Shinji Saito4, Satoshi Kurita5, Sandeep Kumar1, Yoshiya Kasahara6, Shoya Matsuda7, Masafumi Shoji1, Fuminori Tsuchiya3, Atsushi Kumamoto3, Ayako Matsuoka5, Satoshi Kasahara8, Shoichiro Yokota9, Tomoaki Hori1, Kunihiro Keika8, Yoichi Kazama10, Shiang-Yu Wang10, Chae-Woo Jun1, Takefumi Mitani7, Takeshi Takashima7, Nana Higashio7, Iku Shinohara7 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.Los Alamos National Laboratory, 3.Tohoku University, 4.NICT, 5.Kyoto University, 6.Kanazawa University, 7.JAXA, 8.The University of Tokyo, 9.Osaka University, 10.ASIAA)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Naoshi Yagi1, *Takeshi Sakanoi1, Miki Kawamura1, Kazushi Asamura2, Yoshizumi Miyoshi3, Keisuke Hosokawa4, Sarah L Jones5, Marc Lessard6 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.ISAS/JAXA, 3.ISEE, Nagoya University, 4.Graduate School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications, 5.Goddard Space Flight Center, NASA, 6.University of New Hampshire)

*Asuka Hirai1, Fuminori Tsuchiya1, Takahiro Obara1, Yasumasa Kasaba1, Yuto Katoh2, Hiroaki Misawa1, Kazuo Shiokawa3, Yoshizumi Miyoshi3, Satoshi Kurita3, Chae-Woo Jun3, Martin G Connors4 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku Univ. , 2.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.Athabasca University)

Atsuhiro Ono1, *Yuto Katoh1, Mariko Teramoto2, Atsushi Kumamoto1, Fuminori Tsuchiya1, Yoshiya Kasahara3, Shoya Matsuda4, Ayako Matsuoka4, Satoshi Kasahara5, Shoichiro Yokota7, Kunihiro Keika5, Takefumi Mitani4, Tomoaki Hori6, Yoshizumi Miyoshi6, Iku Shinohara4 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Kyutech, 3.Kanazawa University, 4.ISAS/JAXA, 5.The University of Tokyo, 6.Nagoya University, 7.Osaka Univ.)

Cancelled

*Mariko Teramoto1, Yoshizumi Miyoshi2, Ayako Matsuoka4, Reiko Nomura3, Nana Higashio4, Takeshi Takashima4, Craig A. Kletzing6, J. B. Blake5, Satoshi Kurita2, Shun Imajo2, Iku Shinohara4 (1.Kyushu Institute of Technology, 2.Nagoya University Institute for Space-Earth Environmental Research, 3.National Astronomical Observatory of Japan, 4.Japan Aerospace exploration Agency, 5.Aerospace Corporation, 6.The University of Iowa)

*Kunihiro Keika1, Satoshi Kasahara1, Shoichiro Yokota2, Masahiro Hoshino1, Kanako Seki1, Takanobu Amano1, Lynn M Kistler3, Masahito Nose4, Yoshizumi Miyoshi4, Tomoaki Hori4, Iku Shinohara5 (1.Graduate School of Science, The University of Tokyo , 2.Graduate School of Science, Osaka University, 3.University of New Hampshire, 4.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

*Kazuo Yoshioka1, Ichiro Yoshikawa1, Atsushi Yamazaki2, Go Murakami2, Hajime Kita2, Fuminori Tsuchiya3, Tomoki Kimura4, Yoshizumi Miyoshi5, Satoshi Kurita5, Mariko Teramoto6 (1.Graduate School of frontier Science, The University of Tokyo, 2.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 4.Tohoku University, 5.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 6.Kyushu Institute of Technology)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Hiroyo Ohya1, Miyashita Takuya1, Fuminori Tsuchiya2, Asuka Hirai2, Mitsunori Ozaki3, Kazuo Shiokawa4, Yoshizumi Miyoshi4, Nozomu Nishitani4, Tomoaki Hori4, Mariko Teramoto5, Martin G Connors6, Simon G Shepherd7, Yoshiya Kasahara3, Atsushi Kumamoto2, Masafumi Shoji4, Iku Shinohara8, Hiroyuki Nakata1, Toshiaki Takano1 (1.Graduate School of Engineering, Chiba University, 2.Tohoku University, 3.Kanazawa University, 4.Nagoya University, 5.Kyushu Institute of Technology, 6.Athabasca University, 7.Dartmouth College, 8.Japan Aerospace Exploration Agency)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Yudai Inaba1, Kazuo Shiokawa1, Shin-ichiro Oyama1,9,10, Yuichi Otsuka1, Atsuki Shinbori1, Yoshizumi Miyoshi1, Yoichi Kazama2, Shiang-Yu Wang2, Sunny W.T. Tam3, Tzu-Fang Chang3, Bo-Jhou Wang2, Kazushi Asamura4, Shoichiro Yokota5, Satoshi Kasahara6, Kunihiro Keika6, Tomoaki Hori1, Ayako Matsuoka4, Yoshiya Kasahara7, Atsushi Kumamoto8, Shoya Matsuda4, Yasumasa Kasaba8, Masafumi Shoji1, Iku Shinohara4 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, 2.Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, Taipei, Taiwan, 3. Institute of Space and Plasma Sciences, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, 4.JAXA, 5.Osaka Univ., 6.Univ. Tokyo, 7.Kanazawa Univ., 8.Tohoku Univ., 9.Univ. of Oulu, Finland, 10.National Institute of Polar Research)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*PARK INCHUN1, Yoshizumi Miyoshi1, Takefumi Mitani2, Takane Hori1, Mariko Teramoto4, Satoshi Kurita1, Satoshi Kasahara3, Nana Higashio5, Fajardo Taipia Isai4, Keiichi Okuyama4 (1.Nagoya University Institute for Space-Earth Environmental Research, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science, 3.The University of Tokyo, 4.Kyushu Institute of Technology, 5.Japan Aerospace Exploration Agency)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Masafumi Hirahara1, Masatoshi Yamauchi2, Yoshifumi Saito3, Hirotsugu Kojima4, Kazushi Asamura3, Takeshi Sakanoi6, Yoshizumi Miyoshi1, Naritoshi Kitamura5 (1.Institute of Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.Swedish Institute of Space Physics, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University, 5.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 6.Graduate School of Science, Tohoku University)

*Takeshi Sakanoi1, Masafumi Hirahara2, Yoshizumi Miyoshi2, Kazushi Asamura3, Keisuke Hosokawa4, Yoshifumi Saito3, Hirotsugu Kojima5, Naritoshi Kitamura7, Mizuki Fukizawa1, Shin-ichiro Oyama2, Takuo T. Tsuda4, Akinori Saito6, Harald Frey8, Nick Shneider9 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.ISEE, Nagoya University, 3.ISAS/JAXA, 4.School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications, 5.RISH, Kyoto University, 6.Graduate Shool of Science, Kyoto University, 7.Graduate Shool of Science, The University of Tokyo, 8.SSL, University of California, Berkeley, 9.LASP, University of Colorado Boulder)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations