JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Fuminori Tsuchiya

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 102 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

9:00 AM - 9:15 AM

*Fuminori Tsuchiya1, Kazuo Yoshioka2, Tomoki Kimura3, Go Murakami4, Chihiro Tao5, Hajime Kita1,6, Ichiro Yoshikawa7, Atsushi Yamazaki4, Yasumasa Kasaba6 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Science,University of Tokyo, 3.Nishina Center for Accelerator-Based Science, RIKEN, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Aerospace Exploration Agency, 5.National Institute of Information and Communication Technology, 6.Graduate School of Science, Tohoku University, 7.Department of Complexity Science and Engineering, University of Tokyo)

9:30 AM - 9:45 AM

*Tomoki Kimura1, Jonathan D Nichols2, Rebecca L Gray3, Chihiro Tao4, Go Murakami5, Atsushi Yamazaki5, Sarah V Badman3, Fuminori Tsuchiya6, Kazuo Yoshioka7, Hajime Kita6, Denis Grodent8, George Clark9, Ichiro Yoshikawa10, Masaki Fujimoto5 (1.Nishina-Center for Accelerator Based Science, RIKEN, 2.Department of Physics and Astronomy, University of Leicester, Leicester, UK., 3.Department of Physics, Lancaster University, Lancaster, UK., 4.National Institute of Information and Communications Technology, Tokyo, Japan., 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, Sagamihara, Japan., 6.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, Sendai, Japan., 7.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, University of Tokyo, Tokyo, Japan., 8.Université de Liège, Liège, Belgium., 9.The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, Laurel, Maryland, USA., 10.Department of Complexity Science and Engineering, University of Tokyo, Kashiwa, Japan.)

9:45 AM - 10:00 AM

*Hajime Kita1, Tomoki Kimura2, Chihiro Tao3, Fuminori Tsuchiya1, Atsushi Yamazaki4, Kazuo Yoshioka5, Hiroaki Misawa1, Takeshi Sakanoi1, Yasumasa Kasaba1, Ichiro Yoshikawa5, Masaki Fujimoto4 (1.Tohoku Univ., 2.Nishina-Center for Accelerator Based Science, RIKEN, 3.National Institute of Information and Communications Technology, 4.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 5.The University of Tokyo)

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Koichiro Terada1, Chihiro Tao2, Naoki Terada1, Yasumasa Kasaba1, Hajime Kita1, Aoi Nakamizo2, Akimasa Yoshikawa3, Shinichi Ohtani4, Fuminori Tsuchiya1, Masato Kagitani1, Takeshi Sakanoi1, Go Murakami5, Kazuo Yoshioka6, Tomoki Kimura7, Atsushi Yamazaki5, Ichiro Yoshikawa8 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Applied Electromagnetic Research Institute, National Institute of Information and Communications Technology, 3.Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Science, Kyushu University, / International Center for Space Weather Science and Education, Kyushu University, 4.The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Department of Earth & Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Toky, 7.Nishina-Center for Accelerator Based Science, RIKEN, 8.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo)

Mika Shishido1, *Takeshi Sakanoi1, Masato Kagitani1, Fuminori Tsuchiya1, Ichiro Yoshikawa2, Atsushi Yamazaki3, Kazuo Yoshioka4, Go Murakami3, Tomoki Kimura5 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 3.Institute of Space and Astronautical Science, JAXA, 4.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 5.Riken)

*Arakawa Ryo1, Hiroaki Misawa1, Fuminori Tsuchiya1, Masato Kagitani1, Ichiro Yoshikawa2, Kazuo Yoshioka2, Fumiharu Suzuki2, Tomoki Kimura3, Go Murakami4, Atsushi Yamazaki4 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, University of Tokyo, 3.Nishina-Center for Accelerator Based Science, RIKEN, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

*Sooman Han1, Hajime Kita2, Atsushi Yamazaki3, Go Murakami3, Fuminori Tsuchiya2, Masato Nakamura3 (1.Department of Earh and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Koichiro Terada1, Chihiro Tao2, Naoki Terada1, Yasumasa Kasaba1, Hajime Kita1, Aoi Nakamizo2, Akimasa Yoshikawa3, Shinichi Ohtani4, Fuminori Tsuchiya1, Masato Kagitani1, Takeshi Sakanoi1, Go Murakami5, Kazuo Yoshioka6, Tomoki Kimura7, Atsushi Yamazaki5, Ichiro Yoshikawa8 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Applied Electromagnetic Research Institute, National Institute of Information and Communications Technology, 3.Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Science, Kyushu University, / International Center for Space Weather Science and Education, Kyushu University, 4.The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Department of Earth & Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Toky, 7.Nishina-Center for Accelerator Based Science, RIKEN, 8.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo)

Mika Shishido1, *Takeshi Sakanoi1, Masato Kagitani1, Fuminori Tsuchiya1, Ichiro Yoshikawa2, Atsushi Yamazaki3, Kazuo Yoshioka4, Go Murakami3, Tomoki Kimura5 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 3.Institute of Space and Astronautical Science, JAXA, 4.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 5.Riken)

*Arakawa Ryo1, Hiroaki Misawa1, Fuminori Tsuchiya1, Masato Kagitani1, Ichiro Yoshikawa2, Kazuo Yoshioka2, Fumiharu Suzuki2, Tomoki Kimura3, Go Murakami4, Atsushi Yamazaki4 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, University of Tokyo, 3.Nishina-Center for Accelerator Based Science, RIKEN, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

*Sooman Han1, Hajime Kita2, Atsushi Yamazaki3, Go Murakami3, Fuminori Tsuchiya2, Masato Nakamura3 (1.Department of Earh and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

12:00 PM - 12:15 PM

*Kiyoshi Kuramoto1, Yasuhiro Kawakatsu2, Masaki Fujimoto2, Hidenori Genda3, Takeshi Imamura4, Shingo Kameda5, Koji Matsumoto6, Hideaki Miyamoto4, Tomokatsu Morota7, Hiroshi Nagaoka8, Tomoki Nakamura9, Kazunori Ogawa10, Hisashi Otake2, Masanobu Ozaki2, Sho Sasaki11, Hiroki Senshu12, Shogo Tachibana1, Naoki Terada9, Tomohiro Usui3, Koji Wada12, Sei-ichiro Watanabe7, MMX study team (1.Hokkaido Univ., 2.JAXA, 3.Tokyo Inst. Tech., 4.Univ. of Tokyo, 5.Rikkyo Univ., 6.NAOJ, 7.Nagoya Univ., 8.Waseda Univ., 9.Tohoku Univ., 10.Kobe Univ., 11.Osaka Univ., 12.Chiba Inst. Tech.)

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Kosuke Takami1, Hiromu Nakagawa1, Hideo Sagawa2, Pia Krause3, Shohei Aoki4, Yasumasa Kasaba1, Isao Murata1, Shigeto Watanabe5, Makoto Taguchi6, Takeshi Imamura7, Takehiko Satoh8, Takeshi Kuroda9, Naoki Terada1 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, 3.I. Physical Institute, University of Cologne,, 4.Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, Istituto Nazionale di AstroFisica, 5.Department of Cosmosciences, Hokkaido University, 6.Department of Physics, Rikkyo University, 7. Department of Complexity Science and Engineering, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 8.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science, 9.National Institute of Information and Communications Technology)

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 25, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Hiroyo Ohya1, Yuta Takishita, Fuminori Tsuchiya2, Hiroyuki Shinagawa3, Kenro Nozaki, Kazuo Shiokawa4, Hiroyuki Nakata1, Yoshizumi Miyoshi4 (1.Graduate School of Engineering, Chiba University, 2.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University , 3.National Institute of Information and Communications Technology, 4.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Hiroyo Ohya1, Yuta Takishita, Fuminori Tsuchiya2, Hiroyuki Shinagawa3, Kenro Nozaki, Kazuo Shiokawa4, Hiroyuki Nakata1, Yoshizumi Miyoshi4 (1.Graduate School of Engineering, Chiba University, 2.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University , 3.National Institute of Information and Communications Technology, 4.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University)

Sat. May 20, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

11:00 AM - 11:15 AM

*Yoshiya Kasahara1, Yasumasa Kasaba2, Hirotsugu Kojima3, Satoshi Yagitani1, Keigo Ishisaka4, Atsushi Kumamoto2, Fuminori Tsuchiya2, Tomohiko Imachi1, Mitsunori Ozaki1, Shoya Matsuda5, Mamoru Ota1, Hiroki Okuda1, Mitsuru Hikishima6, Yuto Katoh2, Ayako Matsuoka6, Kazushi Asamura6, Takeshi Takashima6, Yoshizumi Miyoshi5, Iku Shinohara6 (1.Kanazawa University, 2.Tohoku University, 3.Kyoto University, 4.Toyama Prefectural University, 5. Nagoya University, 6.ISAS/JAXA)

11:15 AM - 11:30 AM

*Atsushi Kumamoto1, Fuminori Tsuchiya2, Yoshiya Kasahara3, Yasumasa Kasaba1, Hirotsugu Kojima4, Satoshi Yagitani5, Keigo Ishisaka6, Tomohiko Imachi7, Mitsunori Ozaki5, Shoya Matsuda8, Satoshi Kurita8, Yuto Katoh1, Mitsuru Hikishima9, Yoshizumi Miyoshi8, Ayako Matsuoka9, Iku Shinohara9 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Information Media Center, Kanazawa University, 4.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University, 5.Institute of Science and Engineering, Kanazawa University, 6.Toyama Prefectural University, 7.Kanazawa University, 8.Nagoya University, 9.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

11:45 AM - 12:00 PM

*Kazuo Shiokawa1, Yoshizumi Miyoshi1, Shin-ichiro Oyama1, Nozomu Nishitani1, Kanako Seki2, Yuichi Otsuka1, Mitsunori Ozaki3, Ryuho Kataoka4, Tsutomu Nagatsuma5, Yoshimasa Tanaka4, Iku Shinohara6, Masahito Nose7, Takeshi Sakanoi8, Fuminori Tsuchiya8, Yuki Obana9, Shin Suzuki22, Atsuki Shinbori1, Tomoaki Hori2, Akira Kadokura4, Keisuke Hosokawa10, Yasunobu Ogawa4, Martin G Connors11, J. Michael Ruohoniemi12, Kevin Sterne12, Mark Engebretson13, Erik Steinmetz13, David Murr13, Esa Turunen14, Jyrki Manninen 14, Antti Kero14, Tero Raita14, Thomas Ulich14, Alexander Kozlovsky14, Arto Oksanen15, Marko Back15, Kirsti Kauristie16, Brenton Watkins17, William Bristow17, Christopher Fallen17, Marty Karjala17, Tyler Begley17, Marc Lessard18, Boris Shevtsov19, Igor Poddelsky19, Dimitry Baishev 20, Vladimir Kurkin21, Alexey Oinats21, Alexander Pashinin21 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.University of Tokyo, 3.Kanazawa University, 4.National Insitute of Polar Research, 5.National Institute of Information and Communications Technology, 6.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 7.Kyoto University, 8.Tohoku University, 9.Osaka Electro-Communication University, 10.The University of Electro-Communications, 11.Athabasca University, 12.Virginia Tech, 13.Augsburg College, 14.Sodankylä Geophysical Observatory , 15.Nyrola Observatory , 16.Finnish Meteorological Institute, 17.Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks , 18.University of New Hampshire, 19.Institute of Cosmophysical Research and Radiowave Propagation (IKIR), Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, 20.Yu.G.Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy (IKFIA), Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 21.Institute of Solar-Terrestrial Physics (ISTP), Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 22.Aichi University)

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Shoya Matsuda1, Yoshiya Kasahara2, Hirotsugu Kojima3, Yasumasa Kasaba4, Satoshi Yagitani2, Mitsunori Ozaki2, Tomohiko Imachi2, Keigo Ishisaka5, Mamoru Ota2, Atsushi Kumamoto4, Fuminori Tsuchiya4, Yoshizumi Miyoshi1, Ayako Matsuoka6, Iku Shinohara6 (1.Nagoya University, 2.Kanazawa University, 3.Kyoto University, 4.Tohoku University, 5.Toyama Prefectural University, 6.ISAS/JAXA)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Shoya Matsuda1, Yoshiya Kasahara2, Hirotsugu Kojima3, Yasumasa Kasaba4, Satoshi Yagitani2, Mitsunori Ozaki2, Tomohiko Imachi2, Keigo Ishisaka5, Mamoru Ota2, Atsushi Kumamoto4, Fuminori Tsuchiya4, Yoshizumi Miyoshi1, Ayako Matsuoka6, Iku Shinohara6 (1.Nagoya University, 2.Kanazawa University, 3.Kyoto University, 4.Tohoku University, 5.Toyama Prefectural University, 6.ISAS/JAXA)

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

11:30 AM - 11:45 AM

*Kazutaka Kaneda1, Hiroaki Misawa1, Kazumasa Iwai2, Satoshi Masuda3, Fuminori Tsuchiya1, Takahiro Obara1, Yuto Katoh4 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduated School of Science, Tohoku University, 2.National Institute of Information and Communications Technology, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.Graduate School of Science, Tohoku University)

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Atsushi Yamazaki1, Go Murakami1, Kazuo Yoshioka2, Tomoki Kimura3, Fuminori Tsuchiya4, Masato Kagitani4, Takeshi Sakanoi4, Naoki Terada5, Yasumasa Kasaba5, Ichiro Yoshikawa6, Hisaki (SPRINT-A) Project team (1.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Department of Earth & Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 3.Nishina-Center for Accelerator Based Science, RIKEN, 4.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Graduate School of Science, Tohoku University, 6.The University of Tokyo)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Atsushi Yamazaki1, Go Murakami1, Kazuo Yoshioka2, Tomoki Kimura3, Fuminori Tsuchiya4, Masato Kagitani4, Takeshi Sakanoi4, Naoki Terada5, Yasumasa Kasaba5, Ichiro Yoshikawa6, Hisaki (SPRINT-A) Project team (1.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Department of Earth & Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 3.Nishina-Center for Accelerator Based Science, RIKEN, 4.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Graduate School of Science, Tohoku University, 6.The University of Tokyo)

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Atsushi Kumamoto1, Hideaki Miyamoto2, Toshiyuki Nishibori3, Takahiro Iwata5, Fuminori Tsuchiya4, Ken Ishiyama5 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.The University Museum, The University of Tokyo, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Atsushi Kumamoto1, Hideaki Miyamoto2, Toshiyuki Nishibori3, Takahiro Iwata5, Fuminori Tsuchiya4, Ken Ishiyama5 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.The University Museum, The University of Tokyo, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Sun. May 21, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 102 (International Conference Hall 1F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

11:03 AM - 11:21 AM

*Hiromu Nakagawa1, Alexander S. Medvedev2, Takeshi Kuroda3, Erdal Yigit2, Naoki Terada1, Kaori Terada1, Hitoshi Fujiwara4, Chris Mockel2, Paul Hartogh2, Kanako Seki5, Hannes Groller6, Roger V. Yelle6, Montmessin Franck7, Nicholas M. Schneider8, Justin I. Deighan8, Sonal Jain8, Scott L. England9, Bruce Jakosky8 (1.Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Max Planck Institute for Solar System Research , 3.National Institute of Information and Communications Technology, 4.Seikei University, 5.Department of Earth and Planetary Science, University of Tokyo, 6.Lunar and Planetary Laboratory, University of Arizona, 7.LATMOS, UVS/CNRS/IPSL, 8.Laboratory for Atmospheric and Space Physics, University of Colorado, 9.Aerospace and Ocean Engineering, Virginia Tech.)

11:21 AM - 11:39 AM

*Naoki Terada1, Kaori Terada1, Hiromu Nakagawa1, Sawa Maeda1, Francois Leblanc2, Alexander S. Medvedev3, Erdal Yigit4, Takeshi Kuroda5,1, Takuya Hara6, Scott L. England6, Hitoshi Fujiwara7, Kanako Seki8, Paul R. Mahaffy9, Meredith Elrod9, Mehdi Benna9, Joseph Grebowsky9, Bruce M. Jakosky10 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Laboratoire Atmospheres, Milieux, Observations Spatiales - CNRS/IPSL, 3.Max Planck Institute for Solar System Research, 4.Department of Physics and Astronomy, George Mason University, 5.Big Data Analytics Laboratory, Big Data Integration Research Center, National Institute of Information and Communications Technology, 6.Space Sciences Laboratory, University of California, Berkeley, 7.Faculty of Science and Technology, Seikei University, 8.Graduate School of Science, University of Tokyo, 9.NASA Goddard Space Flight Center, 10.Laboratory for Atmospheric and Space Physics, University of Colorado Boulder)

11:39 AM - 11:57 AM

*Kanako Seki1, Takuya Hara2, David A. Brain3, Robert J. Lillis2, Naoki Terada4, Davin E. Larson2, David L. Mitchell2, Jared R. Espley5, Jack E. P. Connerney5, Janet G. Luhmann2, Nick M. Schneider3, Sonal K. Jain3, Bruce M. Jakosky3 (1.Graduate School of Science, University of Tokyo, 2.Space Sciences Laboratory, University of California, Berkeley, 3.Laboratory for Atmospheric and Space Physics, University of Colorado, Boulder, 4.Graduate School of Science, Tohoku University, 5.NASA Goddard Space Flight Center)

Sun. May 21, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Kaori Terada1, *Naoki Terada1, Alexander S. Medvedev2, Erdal Yigit3, Hiromu Nakagawa1, Kanako Seki4, Takeshi Kuroda1,5, Hiroyuki Shinagawa6, Hitoshi Fujiwara7, Yasumasa Kasaba1 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Max Planck Institute for Solar System Research, 3.Department of Physics and Astronomy, George Mason University, 4.Graduate School of Science, University of Tokyo, 5.Big Data Analytics Laboratory, Big Data Integration Research Center, National Institute of Information and Communications Technology, 6.National Institute of Information and Communications Technology , 7.Faculty of Science and Technology, Seikei University)

Sun. May 21, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

10:15 AM - 10:30 AM

*Atsushi Kumamoto1, Fuminori Tsuchiya2, Hiroaki Misawa2, Masato Kagitani2, Hajime Kita1, Tomoki Kimura3, Chihiro Tao4, Kazumasa Imai5, Tomoyuki Nakajo6, Baptiste Cecconi7 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, 3.Nishina-Center for Accelerator Based Science, RIKEN, 4.National Institute of Information and Communications Technology, 5.Department of Electrical Engineering and Information Science, Kochi National College of Technology, 6.Department of Electrical, Electronics, and Computer Engineering, Fukui University of Technology, 7.LESIA, Observatoire de Paris, CNRS, PSL Research University)

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

*Baptiste Cecconi1,2,3,4, Philippe Zarka1,2, Renaud Savalle3, Pierre Lesidaner3, Corentin Louis1,2, Laurent Lamy1,2, Andree Coffre2, Laurent Denis2, Cedric Viou2, Alexander A Konovalenko5, Vyacheslav Zakharenko5, Serge Yerin5, Anastasia Skoryk5, Yasumasa Kasaba6, Hiroaki Misawa6, Fuminori Tsuchiya6, Yasuhide Hobara7, Tomoyuki Nakajo8, Kasumasa Imai9, Vladimir Riabov10, Hanna Rothkaehl11, Glenn S Orton12, Tom Momary12, Jean-Mathias Griessmeier13, Masafumi Imai14, Julien N Girard15, Marin Anderson16, Nicolas Andre17,4, Vincent Genot17,4, Rob Ebert18, Tobia Carozzi19, Tomoki Kimura20, William S Kurth14, Chuck A Higgins21,22, John L Mugler21, Dave Typinski22, Tracy Clarke23, Jim Sky24,22, Richard Flagg22, Francisco Reyes22, Wes Greenman22, Jim Brown22, Andy Mount22, Tom Ashcraft22, Jim Thieman25,22, Whit Reeve22, Shing Fung25,22, Todd King26, Mark Sharlow26, Scott Bolton18 (1.LESIA, Observatoire de Paris, CNRS, PSL Research University, Meudon, France, 2.Station de Radioastronomie de Nancay, Observatoire de Paris/PSL Research University/CNRS/Université d'Orléans, Nancay, France, 3.PADC, Observatoire de Paris/PSL Research University/CNRS, Paris, France, 4.CDPP, CNES/CNRS/Université Paul Sabatier/Observatoire de Paris, Toulouse, France, 5.Institute of Radio Astronomy, Ukrainian Academy of Sciences, Kharkov, Ukraine, 6.Tohoku University, Sendai, Japan, 7.University of Electro-Communications, Tokyo, Japan, 8.Fukui University of Technology, Fukui, Japan, 9.Kochi National College of Technology, Nankoku, Japan, 10.Future University, Hakodate, Japan, 11.Space Research Center, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, 12.Jet Propulsion Laboratory, NASA, Pasadena, CA, USA, 13.LPC2E, CNRS/Université d'Orléans, Orléans, France, 14.Department of Physics and Astronomy, University of Iowa, Iowa-City, IA, USA, 15.AIM/IRFU/SAp-CEA, Université Paris Diderot, Saclay, France, 16.California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA, 17.IRAP, CNRS, Université Paul Sabatier, Toulouse, France, 18.Space Science Department, Southwest Research Institute, TX, USA, 19.Institute of Space and Geophysics, Chalmers, Onsala, Sweden, 20.RIKEN, Tokyo, Japan, 21.Middle Tennessee State University, Murfreesboro, TN, USA, 22.RadioJOVE, 23.Naval Research Laboratory, Washington DC, USA, 24.Radio-Sky Publishing, USA, 25.NASA-Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, USA, 26.IGPP, UCLA, Los Angeles, CA, USA)

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

*Baptiste Cecconi1,2,3,4, Philippe Zarka1,2, Renaud Savalle3, Pierre Lesidaner3, Corentin Louis1,2, Laurent Lamy1,2, Andree Coffre2, Laurent Denis2, Cedric Viou2, Alexander A Konovalenko5, Vyacheslav Zakharenko5, Serge Yerin5, Anastasia Skoryk5, Yasumasa Kasaba6, Hiroaki Misawa6, Fuminori Tsuchiya6, Yasuhide Hobara7, Tomoyuki Nakajo8, Kasumasa Imai9, Vladimir Riabov10, Hanna Rothkaehl11, Glenn S Orton12, Tom Momary12, Jean-Mathias Griessmeier13, Masafumi Imai14, Julien N Girard15, Marin Anderson16, Nicolas Andre17,4, Vincent Genot17,4, Rob Ebert18, Tobia Carozzi19, Tomoki Kimura20, William S Kurth14, Chuck A Higgins21,22, John L Mugler21, Dave Typinski22, Tracy Clarke23, Jim Sky24,22, Richard Flagg22, Francisco Reyes22, Wes Greenman22, Jim Brown22, Andy Mount22, Tom Ashcraft22, Jim Thieman25,22, Whit Reeve22, Shing Fung25,22, Todd King26, Mark Sharlow26, Scott Bolton18 (1.LESIA, Observatoire de Paris, CNRS, PSL Research University, Meudon, France, 2.Station de Radioastronomie de Nancay, Observatoire de Paris/PSL Research University/CNRS/Université d'Orléans, Nancay, France, 3.PADC, Observatoire de Paris/PSL Research University/CNRS, Paris, France, 4.CDPP, CNES/CNRS/Université Paul Sabatier/Observatoire de Paris, Toulouse, France, 5.Institute of Radio Astronomy, Ukrainian Academy of Sciences, Kharkov, Ukraine, 6.Tohoku University, Sendai, Japan, 7.University of Electro-Communications, Tokyo, Japan, 8.Fukui University of Technology, Fukui, Japan, 9.Kochi National College of Technology, Nankoku, Japan, 10.Future University, Hakodate, Japan, 11.Space Research Center, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, 12.Jet Propulsion Laboratory, NASA, Pasadena, CA, USA, 13.LPC2E, CNRS/Université d'Orléans, Orléans, France, 14.Department of Physics and Astronomy, University of Iowa, Iowa-City, IA, USA, 15.AIM/IRFU/SAp-CEA, Université Paris Diderot, Saclay, France, 16.California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA, 17.IRAP, CNRS, Université Paul Sabatier, Toulouse, France, 18.Space Science Department, Southwest Research Institute, TX, USA, 19.Institute of Space and Geophysics, Chalmers, Onsala, Sweden, 20.RIKEN, Tokyo, Japan, 21.Middle Tennessee State University, Murfreesboro, TN, USA, 22.RadioJOVE, 23.Naval Research Laboratory, Washington DC, USA, 24.Radio-Sky Publishing, USA, 25.NASA-Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, USA, 26.IGPP, UCLA, Los Angeles, CA, USA)