The Molecular Biology Society of Japan

[3P-0580] Control of glioma progression by E3 ubiquitin ligase Smurf2

〇Manami Hiraiwa1, Takashi Iezaki1, Kazuya Fukasawa1, Yuka Kitaguchi1, Takanori Yamada1, Katsuyuki Kaneda1, Mitsutoshi Nakada2, Atsushi Hirao3, Eiichi Hinoi1 (1.Dept. of Pharm. Sci., Kanazawa Univ., 2.Dept. Neurosurgery, Kanazawa Univ., 3.Cancer Research Inst., Kanazawa Univ.)

The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan

[3P-0583] Suppression of intestinal tumorigenicty in TMEPAI knockout mice

〇Keigo Sano1, Teppei Shibasaki1, Shoei Amano1, Yutaro Yutaro1, Ryo Ishikawa1, Mana Itoh1, Ai Konishi1, Mami Ouchi1, Yutaro Aoki1, Miho Hiruma1, Shiori Obokata1, Fumiko Itoh2, Yukihide Watanabe3, Makoto M Taketo4, Mitsuyasu Kato3, Susumu Itoh1 (1.Lab of Biochem, Showa Pharm Univ, 2.Lab of Cardiovascular Med, Tokyo Univ of Pharm & Life Sci, 3.Dept of Exp Pathol, Comprehensive Human Sci, Univ of Tsukuba, 4.Dept of Pharmacology, Kyoto Univ Grad Sch of Med)

The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan