The Molecular Biology Society of Japan

[1PW2-09-2] Construction of GlyCosmos Portal integrating glycan-related life science data

Masaaki Shiota1, Shinichiro Tsuchiya1, Tamiko Ono1, Sunmyoung Lee1, Thukaa Kuoka1, Nobuaki Miura2, Aiko Hiraki2, Issaku Yamada2, Daisuke Shinmachi3, Nobuyuki Paul Aoki3, Jin-Dong Kim4, Yu Watanabe5, Shujiro Okuda5, Yoshinori Suzuki6, Noriaki Fujita6, Kiyohiko Angata6, Hisashi Narimatsu6, 〇Kiyoko F. Aoki-Kinoshita1 (1.Fac. of Sci. Eng., Soka Univ, 2.Noguchi Inst., 3.SparqLite, 4.DBCLS, 5.Grad. Sch. Med. Dent., Niigata Univ, 6.BRD, AIST)

The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan |Wed. Nov 28, 2018 5:43 PM - 5:54 PM

[1PW2-09-4] Design and Function of Metabolome Repository

〇Masanori Arita1, Shigehiko Kanaya3, Nozomu Sakurai1, Hideki Hirakawa4, Atsushi Fukushima2 (1.Natl. Inst. Genet., 2.RIKEN CSRS, 3.NAIST, 4.Kazusa DNA Res. Inst.)

The 41st Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan |Wed. Nov 28, 2018 6:05 PM - 6:16 PM