Imaging Conference JAPAN 2019

Committee Member

[General Chair]
Yuji Mikuriya(Canon)
[Vice Chairs]
Kazuhiro Nakajima(Canon), Takeshi Menjo(Canon)
[Member]
Yuji Akiyama(Canon), Takashi Ohashi(Fuji Xerox), Yasuhiko Ogino(Ricoh), Nobuaki Kawano(Canon), Yumiko Kishi(Ricoh), Etsuji Kojima(Canon), Norihisa Kobayashi(Chiba Univ.), Yoshiaki Kondoh(Konica Minolta), Shinri Sakai(Yamagata Univ.), Takehiko Suzuki(Canon), Hiroshi Nakai(Ricoh), Nobuyuki Nakayama(Fuji Xerox), Kazuki Nakamura(Chiba Univ.), Yukio Nagase(Canon), Tomoo Nagayama(Ricoh), Satoshi Hasebe(Fuji Xerox), Satoshi Hasebe(Chiba Univ.), Yoshihiro Hattori (Konica Minolta), Katsuyoshi Honshino(Chiba Univ.), Teruaki Mitsuya(Ricoh), Masahiko Fujii(Fuji Xerox), Hiroki Maeda(Konica Minolta), Hiroyuki Matsushiro(Ricoh)
[ISJ's President]
Makoto Omodani(Tokai Univ.)
[Chair of Technical Committee]
Toshifumi Sato(Tokyo Polytechnic Univ.)
[Executive Director]
Tatsuo Takeuchi(ISJ)