Japan Geoscience Union Meeting 2019

Kazuo Shiokawa

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 27, 2019 9:30 AM - 10:30 AM 101 (1F)

 • [J] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

10:08 AM - 10:30 AM

*Mamoru Yamamoto1, Hiroyuki Hashiguchi1, Tatsuhiro Yokoyama1, Hiroshi Miyaoka2, Yasunobu Ogawa2, Kazuo Shiokawa3, Satonori Nozawa3, Akimasa Yoshikawa4, Toshitaka Tsuda5,1 (1.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University, 2.National Institute of Polar Research, 3.Institute for Space-Earth Environmental Laboratory, Nagoya University, 4.International Center for Space Weather Science and Education, Kyushu University, 5.Research Organization of Information and Systems)

Thu. May 30, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Thu. May 30, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A04 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A04 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

4:40 PM - 4:55 PM

*Claudia Martinez Calderon1,2, Frantisek Nemec3, Kazuo Shiokawa2, Yuto Katoh1, Yoshiya Kasahara4, Shoya Matsuda2, Fuminori Tsuchiya1, Atsushi Kumamoto1, Mariko Teramoto2, Ayako Matsuoka5, Yoshizumi Miyoshi2, Ondrej Santolik6,3, George Hospodarksy7 (1.Dept. Geophys., Grad. Sch. Sci., Tohoku University, 2.Instute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic, 4.Kanazawa University, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Institute of Atmospheric Physics, Prague, Czech Republic, 7.Department of Physics and Astronomy, University of Iowa, USA)

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A04 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

9:45 AM - 10:00 AM

*Yoshizumi Miyoshi1, Shoya Matsuda2, Satoshi Kurita1, koji nomura1, Kunihiro Keika3, Masafumi Shoji1, Naritoshi Kitamura3, Yoshiya Kasahara4, Ayako Matsuoka2, Iku Shinohara2, Kazuo Shiokawa1, Shinobu Machida1, Ondrej Santolik5, Scott Boardsen6, Richard Horne7, Wygant John8 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.JAXA, 3.University of Tokyo, 4.Kanazawa University, 5.CAS, 6.NASA, 7.British Antarctic Survey, 8.University of Minnesota)

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A04 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

2:25 PM - 2:40 PM

*Kazuo Shiokawa1, Masahito Nose1, Satoshi Tsuchiya1, Yuki Takagi1, Shun Imajo1, Yoshimasa Tanaka2, Yoshizumi Miyoshi1, Keisuke Hosokawa3, Yoichi Kazama4, Shiang-Yu Wang4, Sunny W.Y. Tam4, Kazushi Asamura5, Satoshi Kasahara6, Shoichiro Yokota7, Tomoaki Hori1, Kunihiro Keika6, Ayako Matsuoka5 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.National Institute of Polar Research, 3.The University of Electro-Communications, 4.National Cheng Kung University, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.University of Tokyo, 7.Osaka University)

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Yuhei Takeshita1, Kazuo Shiokawa1, Yoshizumi Miyoshi1, Mitsunori Ozaki2, Yoshiya Kasahara2, Martine Connors3, Jyrki Manninen4, Craig Kletzing5, Vania Jordanova6 (1.Nagoya University, Institute for Space-Earth Environmental Resarch, 2.Kanazawa University, 3.Athabasca University, 4.Sodankylä Geophysical Observatory, 5.The University of Iowa, 6.Los Alamos National Laboratory)

*Yudai Inaba1, Kazuo Shiokawa1, Shin-ichiro Oyama1,8,9, Yuichi Otsuka1, Atsuki Shinbori1, Yoichi Kazama2, Shiang-Yu Wang2, Sunny W. Y. Tam2, Shoichiro Yokota3, Satoshi Kasahara4, Kunihiro Keika4, Tomoaki Hori1, Ayako Matsuoka5, Yoshiya Kasahara6, Atsushi Kumamoto7, Yasumasa Kasaba7, Yoshizumi Miyoshi1, Iku Shinohara5, Arto Oksanen10 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, 2.Academia Sinica, 3.Osaka Univ, 4.Tokyo Univ, 5.JAXA, 6.Kanazawa University, 7.Tohoku University, 8.University of Oulu, Finland, 9.National Institute of Polar Research, 10.Jyväskylän Sirius ry, Finland)

*Asuka Hirai1, Fuminori Tsuchiya1, Takahiro Obara1, Yasumasa Kasaba1, Yuto Katoh2, Hiroaki Misawa1, Kazuo Shiokawa3, Yoshizumi Miyoshi3, Satoshi Kurita3, Martin G Connors4 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku Univ. , 2.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.Athabasca University)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Yuhei Takeshita1, Kazuo Shiokawa1, Yoshizumi Miyoshi1, Mitsunori Ozaki2, Yoshiya Kasahara2, Martine Connors3, Jyrki Manninen4, Craig Kletzing5, Vania Jordanova6 (1.Nagoya University, Institute for Space-Earth Environmental Resarch, 2.Kanazawa University, 3.Athabasca University, 4.Sodankylä Geophysical Observatory, 5.The University of Iowa, 6.Los Alamos National Laboratory)

*Yudai Inaba1, Kazuo Shiokawa1, Shin-ichiro Oyama1,8,9, Yuichi Otsuka1, Atsuki Shinbori1, Yoichi Kazama2, Shiang-Yu Wang2, Sunny W. Y. Tam2, Shoichiro Yokota3, Satoshi Kasahara4, Kunihiro Keika4, Tomoaki Hori1, Ayako Matsuoka5, Yoshiya Kasahara6, Atsushi Kumamoto7, Yasumasa Kasaba7, Yoshizumi Miyoshi1, Iku Shinohara5, Arto Oksanen10 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, 2.Academia Sinica, 3.Osaka Univ, 4.Tokyo Univ, 5.JAXA, 6.Kanazawa University, 7.Tohoku University, 8.University of Oulu, Finland, 9.National Institute of Polar Research, 10.Jyväskylän Sirius ry, Finland)

*Asuka Hirai1, Fuminori Tsuchiya1, Takahiro Obara1, Yasumasa Kasaba1, Yuto Katoh2, Hiroaki Misawa1, Kazuo Shiokawa3, Yoshizumi Miyoshi3, Satoshi Kurita3, Martin G Connors4 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku Univ. , 2.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.Athabasca University)

Thu. May 30, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

9:30 AM - 9:45 AM

*Shin-ichiro Oyama1,2,3, Anita Aikio2, Mark G Conde4, Heikki Vanhamaki2, Ilkka Virtanen2, Thomas Ulich5, Urban Brandstrom6, Pekka Verronen7, Monika Andersson7, Niilo Kalakoski7, Lassi Roininen8, Sari Lasanen8, Abiyot Workayehu2, Kazuo Shiokawa1, Heqiucen XU1, Mamoru Ishii9, Masafumi Hirahara1, Takeshi Sakanoi10, Masato Kagitani10, Juha Sorri5, Tomi Teppo5, Yoshimasa Tanaka3, Christopher Fallen4, Brenton J Watkins4, Mikko Orispaa5, Yasunobu Ogawa3, Lei Cai11, Esa Turunen5, Kirsti Kauristie7, Takuo T. Tsuda12, Junichi Kurihara13 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, Japan, 2.University of Oulu, Finland, 3.National Institute of Polar Research, Japan, 4.Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks, US, 5.Sodankyla Geophysical Observatory, University of Oulu, Finland, 6.The Swedish Institute of Space Physics (IRF), Sweden, 7.Finnish Meteorological Institute, Finland, 8.Lappeenranta-Lahti University of Technology, Finland, 9.National Institute of Information and Communications Technology, Japan, 10.Tohoku University, Japan, 11.KTH Royal Institute of Technology, Sweden, 12.The University of Electro-Communications, 13.Hokkaido University)

Thu. May 30, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Shin Suzuki1, Jaeheung Park2, Yuichi Otsuka3, Kazuo Shiokawa3, Huixin Liu4, Hermann Luehr5 (1.Faculty of Regional Policy, Aichi University, 2.Korea Astronomy and Space Science Institute, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.Earth and Planetary Science Division, Kyushu University SERC, Kyushu University, 5.Helmholtz Centre Potsdam, GFZ, German Research Centre for Geosciences)

*Hideto Naito1, Kazuo Shiokawa1, Yuichi Otsuka1, Takeshi Sakanoi2, Akinori Saito3, Takuji Nakamura4 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Department of Geophysics, Graduate school of science, Kyoto University, 4.National Institute of Polar Research)

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Shin Suzuki1, Jaeheung Park2, Yuichi Otsuka3, Kazuo Shiokawa3, Huixin Liu4, Hermann Luehr5 (1.Faculty of Regional Policy, Aichi University, 2.Korea Astronomy and Space Science Institute, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.Earth and Planetary Science Division, Kyushu University SERC, Kyushu University, 5.Helmholtz Centre Potsdam, GFZ, German Research Centre for Geosciences)

*Hideto Naito1, Kazuo Shiokawa1, Yuichi Otsuka1, Takeshi Sakanoi2, Akinori Saito3, Takuji Nakamura4 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Department of Geophysics, Graduate school of science, Kyoto University, 4.National Institute of Polar Research)

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 101 (1F)

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 28, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 202 (2F)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

10:15 AM - 10:30 AM

*Yasuhide Hobara1, Amir Izzani Mohamed2, Chandima Gomes3, Wan Ismail Bin Ibrahim2, Zulkurnain Abdul-Malek4, Syahrun Nizam5, Michael Stock6, Kazuo Shiokawa7, Hiroshi Kikuchi1, Takuo T. Tsuda1 (1.Graduate School of Information and Engineering Department of Communication Engineering and Informatics, The University of Electro-Communications, 2.University of Malaysia Pahang Pekan, Malaysia, 3.University of the Witwatersrand Johannesburg, South Africa, 4.Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru, Malaysia, 5.University Malaysia Perlis Perlis, Malaysia, 6.EarthNetworks, Inc. Germantown, USA, 7.Nagoya University, Nagoya, Japan)