The 2021 SSJ Fall Meeting

Sessions

Regular session » S08. Earthquake physics

Room B

AM-1

Fri. Oct 15, 2021 9:00 AM - 10:30 AM ROOM B (ROOM B)

chairperson:Ryosuke Ando(University of Tokyo), Tatsuya Kubota(NIED)

Room B

AM-2

Fri. Oct 15, 2021 11:00 AM - 12:15 PM ROOM B (ROOM B)

chairperson:Akemi Noda(MRI), Kazutoshi Imanishi(AIST)

Room B

PM-1

Fri. Oct 15, 2021 1:30 PM - 3:00 PM ROOM B (ROOM B)

chairperson:Takehito Suzuki(Aoyama Gakuin University), Junichi Nakajima(Tokyo Institute of Technology)

Room B

AM-2

Sat. Oct 16, 2021 11:00 AM - 12:15 PM ROOM B (ROOM B)

chairperson:Keisuke Yoshida(Tohoku University), Makoto Naoi(DPRI, Kyoto Univ.)

11:15 AM - 11:30 AM

〇Takumi MOTOKOSHI1, Satoshi Matsumoto2, Yoshihisa Iio3, Shin'ichi Sakai4, Aitaro Kato4 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Earthquake Research Institute , the University of Tokyo)

Room B

PM-1

Sat. Oct 16, 2021 1:30 PM - 2:00 PM ROOM B (ROOM B)

chairperson:Shiro Hirano(Ritsumeikan Univ.)

Poster session (Oct. 15th)

P

Fri. Oct 15, 2021 3:30 PM - 5:00 PM ROOM P5 (ROOM P)

3:30 PM - 5:00 PM

〇Masaki Orimo1, Keisuke Yoshida1, Taka'aki Taira2, Toru Matsuzawa1, Akira Hasegawa1, Kentaro Emoto3 (1.Research center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Tohoku University , 2.Berkeley Seismological Laboratory, University of California, Berkeley, 3.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University)

3:30 PM - 5:00 PM

〇Kensuke Sakaguchi1, Shunsuke Yoshida2, Mitsuya Higashi3, Yuki Yokoyama4, Koichiro Suzuki1, Yasuo Yabe5, Dakalo Ligaraba6, Nandipha Masondo6, Tetsuro Hirono7, Yuji Yamamoto8, Takuya Matsuzaki8, Hiroshi Ogasawara9, Seiya Ohba9, Masaya Wakimoto9 (1.Graduate School of Sci. Eng., Ritsumeikan Univ., 2.Japan Mint, 3.Mazda Motor Corporation, 4.TechnoPro, Inc., 5.Graduate School of Science, Tohoku Univ., 6.Graduate School of Geoscience, University of the Witwatersrand, 7.Graduate School of Science, Osaka Univ., 8.Center for Advanced Marine Core Research, Kochi Univ., 9.College of Sci and Eng., Ritsumeikan Univ.)

×

Authentication

Abstract password authentication.
Password is required to view the abstract. Please enter a password to authenticate.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In