The 71st Divisional Meeting of Division of Colloid and Surface Chemistry

Organizers

Local Organizing Committee

Chair:              Kiyoshi Kanie (Tohoku Univ.)
Members:        Takahiro Nakamura (Tohoku Univ.)
                       
Sachiko Maki (Tohoku Univ.)
                       
Masaki Matsubara (Tohoku Univ.)

 

Divisional Meeting Committee

Chair:              Ken-ichi Iimura (Utsunomiya Univ.)
Vice-chairs:     Kiyoshi Kanie (Tohoku Univ.)
                       
Taku Iiyama (Shinshu Univ.)
                       
Naoyuki Ishida (Okayama Univ.)
Executive member:   Hideki Sakai (Tokyo Univ. of Sci.)

Members:        Yasuhisa Adachi (Univ. Tsukuba)
                        Yutaka Abe (Lion Corporation)
                        Eri Akiyama (Kao Corporation)
                        Tatsushi Isojima (NIHON L'ORÉAL K.K.)
                        Masumi Villeneuve (Hiroshima Univ.)
                        Tomonori Ohba (Chiba Univ.)
                        Takahiro Ohkubo (Okayama Univ.)
                        Motohiro Kageyama (Lion Corporation)
                        Hideya Kawasaki (Kansai Univ.)
                        Yasuyuki Kusaka (AIST)
                        Atsushi Kondo (Oita Univ.)
                        Naoto Shirahata (NIMS)
                        Lok Kumar Shrestha (NIMS)
                        Shinichi Takeda (Takeda Colloid Techno-Consulting)
                        Shigeru Deguchi (JAMSTEC)
                        Mineo Hashizume (Tokyo Univ. of Sci.)
                        Cathy McNamee (Shinshu Univ.)
                        Atsuhiro Fujimori (Saitama Univ.)
                        Sachiko Matsushita (Tokyo Inst. Technol.)
                        Hiroki Matsubara (Hiroshima Univ.)
                        Masashi Mizukami (Tohoku Univ.)
                        Minoru Mizuhata (Kobe Univ.)
                        Shinji Yamada (Kao Corporation)
                        Tomokazu Yoshimura (Nara Women's Univ.)
                        Tetsu Yonezawa (Hokkaido Univ.)