The 73rd Divisional Meeting of DCSC

Organizers

Divisional Meeting Committee

Chair: Ken-ichi Iimura (Utsunomiya Univ.)
Vice-chairs: Masumi Villeneuve (Hiroshima Univ.)
  Taku Iiyama (Shinshu Univ.)
  Naoyuki Ishida (Okayama Univ.)
Executive member: Hideki Sakai (Tokyo Univ. of Sci.)
Members: Eri Akiyama (Kao Corporation)
  Yutaka Abe (Lion Corporation)
  Tatsushi Isojima (Nihon L’or?al K.K.)
  Takahiro Ohkubo (Okayama Univ.)
  Tomonori Ohba (Chiba Univ.)
  Motohiro Kageyama (LION Dental Products Company Limited.)
  Kiyoshi Kanie (Tohoku Univ.)
  Hideya Kawasaki (Kansai Univ.)
  Yasuyuki Kusaka (AIST)
  Michinari Kohri (Chiba Univ.)
  Atsushi Kondo (Oita Univ.)
  Kenichi Sakai (Tokyo Univ. of Sci.)
  Toshio Sakai (Shinshu Univ.)
  Naoto Shirahata (NIMS)
  Takanori Takiue (Kyushu Univ.)
  Shin-ichi Takeda (Takeda Colloid Techno-Consulting Co., Ltd.)
  Hideki Nabika (Yamagata Univ.)
  Mineo Hashizume (Tokyo University of Science)
  Mafumi Hishida (Univ. of Tsukuba)
  Atsuhiro Fujimori (Saitama Univ.)
  Sachiko Matsushita (Tokyo Institute of Technology)
  Hiroki Matsubara (Hiroshima Univ.)
  Hiroyuki Mayama (Asahikawa Medical Univ.)
  Masashi Mizukami (Tohoku Univ.)
  Shinji Yamada (Kao Corporation)
  Tomokazu Yoshimura (Nara Women's Univ.)
  Satoshi Watanabe (Kumamoto Univ.)

Local Committee

Chair: Masumi Villeneuve (Hiroshima Univ.)
Vice-chair: Hiroki Matsubara (Hiroshima Univ.)
Members: Atsushi Ikeda (Hiroshima Univ.)
  Shoji Ishizaka (Hiroshima Univ.)
  Toru Ishigami (Hiroshima Univ.)
  Kiyofumi Katagiri (Hiroshima Univ.)
  Riku Kawasaki (Hiroshima Univ.)
  Satoshi Nakata (Hiroshima Univ.)
  Tomonori Fukasawa (Hiroshima Univ.)
  Kunihiro Fukui (Hiroshima Univ.)
  Muneyuki Matsuo (Hiroshima Univ.)