Eleventh International Conference of Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA2019)

Session information

Poster

High-energy and/or short-pulse laser facilities/technology

[2P08-25] Poster Session [High-energy and/or short-pulse laser facilities/technology]

Mon. Sep 23, 2019 3:00 PM - 4:40 PM Room D [Middle Assembly Room] (Osaka City Central Public Hall)

3:00 PM - 4:40 PM

*Takashi Sekine1, Takashi Kurita1, Masateru Kurata1, Yuma Hatano1, Yuki Muramatsu1, Yasuki Takeuchi1, Takaaki Morita1, Yuki Kabeya1, Yoshinori Tamaoki1, Takuto Iguchi1, Takeshi watari1, Ryo Yoshimura1, Kazuki Kawai1, Yujin Zheng1, Yoshinori Kato1, Norio Kurita1, Toshiyuki Kawashima1, Shigeki Tokita2, Junji Kawanaka2, Kohei Miyanishi2, Takeshi Matsuoka2, Norimasa Ozaki2, Yoichiro Hironaka2, Keisuke Shigemori2, Ryosuke Kodama2, Eisuke Miura3, Ryunosuke Kuroda3 (1. Central Research Laboratory, Hamamatsu Photonics K.K.(Japan), 2. Institute of Laser Engineering, Osaka University(Japan), 3. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology(Japan))

3:00 PM - 4:40 PM

*Junji Kawanaka1, Shigeki Tokita1, Junpei Ogino1, Keiko Matsumoto1, Hidetsugu Yoshida1, Koji Tsubakimoto1, Kana Fujioka1, Li Zhaoyang1, Noboru Morio1, Ryo Yasuhara2, Shinji Motokoshi3, Yasushi Fujimoto4, Yoshiki Nakata1, Masashi Yoshimura1, Noriaki Miyanaga3, Masayuki Fujita3, Ken-ichi Ueda5, Ryosuke Kodama1 (1. Osaka University(Japan), 2. National Institute for Fusion Science(Japan), 3. Institute for Laser Technology(Japan), 4. Chiba Institute of Technology(Japan), 5. University of Electro-Communications(Japan))

Cancelled

3:00 PM - 4:40 PM

*Xuewei Deng1,2, Fang Wang1, Ying Yang1, Deen Wang1, Xin Zhang1, Qiang Yuan1, Dongxia Hu1,2, Yan Guan1, Huaijin Ren3 (1. Laser Fusion Research Center, China Academy of Engineering Physics(China), 2. Collaborative Innovation Center, Shanghai Jiao Tong University(China), 3. Institute of Applied Electronics, China Academy of Engineering Physics(China))

×

Authentication

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In