The 66th JSAP Spring Meeting, 2019

Session information

Oral presentation

15 Crystal Engineering » 15.4 III-V-group nitride crystals

[10p-W541-1~20] 15.4 III-V-group nitride crystals

Sun. Mar 10, 2019 1:30 PM - 7:00 PM W541 (W541)

Motoaki Iwaya(Meijo Univ.), Yoshio Honda(Nagoya Univ.), Shugo Nitta(Nagoya Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

6:15 PM - 6:30 PM

Takumi Tomizawa1, Kento Kawakami2, Teruo Sakurai2, Akira Kusaba3, Naoya Okamoto2, Katsunori Yoshimatsu4, Yoshiaki Daigo5, Ichiro Mizushima5,6, Takashi Yoda5,6, Yoshihiro Kangawa3, Koichi Kakimoto3, Kenji Shiraishi4 (1.Depertment of Eng., Nagoya Univ., 2.Grad. Sch. of Eng., Nagoya Univ., 3.RIAM, Kyushu Univ., 4.IMaSS, Nagoya Univ., 5.NuFlare Technology, Inc., 6.FIRST, Tokyo Institute of Technology)

×

Authentication

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In