Joint Annual Meeting of 51st JSDB and 70th JSCB

Session information

Poster Session

[P3(1F)] Poster Session 3(1F) Topics 6-12

Fri. Jun 8, 2018 1:45 PM - 3:45 PM Poster(1F) & Exhibition (1F Exhibition Hall)

Cell adhesion / ECM / Cell-cell interaction / Mechanobiology & Tissue / Organogenesis /Morphogenesis & Differentiation / Regeneration / Stem cells & Nutrition / Metabolism & Theoretical biology / Modeling & Disease / Pathology / Pathogenesis & Evolution (EcoDevo / EvoDevo) & Technical advances (genome editing, imaging, bioinformatics, etc.) & Other important fields

1:45 PM - 3:45 PM

*Go Shioi1, Hideharu Hoshino2, Takaya Abe1,3, Hiroshi Kiyonari1,3, Kazuki Nakao4,1, Yasuhide Furuta1,3, Toshihiko Fujimori1,5, Shinichi Aizawa2 (1. Genetic Engineering Team, RIKEN CLST, 2. Laboratory for Vertebrate Body Plan, RIKEN CDB, 3. Animal Resource Development Unit, RIKEN CLST, 4. Laboratory of Animal Resources, CDBIM, Univ. of Tokyo, 5. Division of Embryology, NIBB)

1:45 PM - 3:45 PM

Honami Ogoh1, Kazutsune Yamagata4, Tomomi Nakao1, Lisa L. Sandell2, Ayaka Yamamoto1, Aiko Yamashita1, Naomi Tanga1, Mai Suzuki1, Takaya Abe3, Issay Kitabayashi4, Toshio Watanabe1, *Daisuke Sakai5 (1. Nara Women’s University, Graduate School of Humanities and Science, 2. University of Louisville, School of Dentistry, 3. RIKEN Center for Life Science Technologies, 4. National Cancer Center Research Institute, 5. Doshisha University, Graduate School of Brain Science)

1:45 PM - 3:45 PM

*Masaki Arata1,3, Kaoru Sugimura2, Toshihiko Fujimori3,4, Tadashi Uemura1 (1. Graduate School of Biostudies, Kyoto University, 2. Institute for Integrated Cell-Material Sciences (WPI-iCeMS), Kyoto University, 3. Division of Embryology, National Institute for Basic Biology (NIBB), 4. Department of Basic Biology, School of Life Science, SOKENDAI)

1:45 PM - 3:45 PM

Mao Ooe1, *Mariko Asaoka1, Shizuka Gunji2, Gorou Horiguchi3,4, Hirokazu Tsukaya5,6, Ali Ferjani1,2 (1. Tokyo Gakugei Univ., Dept. of Biol., 2. Tokyo Gakugei Univ., United Grad. Sch. Education, 3. Rikkyo Univ., Dept. of Life Sci., 4. Rikkyo Univ., Res. Center for Life Sci., 5. The University of Tokyo, Grad. Sch. of Sci., 6. Okazaki Inst. for Inter. Biosci., NIBB)

1:45 PM - 3:45 PM

*Naofumi Ito1,2,3, M. Asrafuzzaman Riyadh3,1, Ayako Ito1, Shah Adil Ishtiyaq Ahmad1,2,4,3, Mohammad Badrul Anam1,2,3, Yonehiro Kanemura5,6, Yohei Shinmyo7, Felemban Athary Abdulhaleem M.1,9, Jun Hatakeyama10, Hiroshi Kiyonari11, Kenji Shimamura10, Yoshiko Takahashi12,13, Kazunobu Sawamoto14,8, Kunimasa Ohta1,2,3,13 (1. Department of Developmental Neurobiology, Graduate School of Life Sciences, Kumamoto University, 2. Program for Leading Graduate Schools "HIGO Program", Kumamoto University, 3. Stem Cell-Based Tissue Regeneration Research and Education Unit, Kumamoto University, 4. Department of Biotechnology and Genetic Engineering, Mawlana Bhashani Science and Technology University, Tangail, Bangladesh, 5. Division of Regenerative Medicine, Institute for Clinical Research, 6. Department of Neurosurgery, Osaka National Hospital, National Hospital Organization, 7. Department of Medical Neuroscience, Graduate School of Medical Sciences, Kanazawa University, 8. Department of Developmental and Regenerative Biology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, 9. Department of Biology, Faculty of Applied Science, Umm Al-Qura University, 21955, Makkah, Saudi Arabia., 10. Department of Brain Morphogenesis, Institute of Molecular Embryology and Genetics, Kumamoto University, 11. Animal Resource Development Unit and 12Genetic Engineering Team, RIKEN Center for Life Science Technology, 12. Department of Zoology, Graduate School of Science, Kyoto University., 13. AMED Core Research for Evolutional Science and Technology (AMED-CREST), Japan Agency for Medical Research and Development (AMED)., 14. Division of Neural Development and Regeneration, National Institute for Physiological Sciences.)

1:45 PM - 3:45 PM

*Akiko Sekimata1,2, Yumi Suina2, Chiaki Homma2, Yuko Aso2, Shiho Yagihashi2, Masayuki Sekimata3 (1. Division of Theoretical Nursing and Genetics, Graduate School of Medical Science Yamagata University, 2. Division of Theoretical Nursing and Genetics, School of Medicine Yamagata University, 3. Radioisotope Research Center, Fukushima Medical University School of Medicine )

1:45 PM - 3:45 PM

*Tetsuya Bando1, Misa Okumura1, Mayuko Hagiwara1, Yoshimasa Hamada1, Taro Mito2, Sumihare Noji2, Hideyo Ohuchi1 (1. Department of Cytology and Histology, Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama University, 2. Division of Bioscience and Bioindustry, Graduate School of Technology, Industrial and Social Sciences, Tokushima University)

1:45 PM - 3:45 PM

*Tomoo Owa1, Shinichiro Taya1, Satoshi Miyashita1, Tomoki Nishioka2, Ryo Goitsuka4, Takuro Nakamura3, Kozo Kaibuchi2, Mikio Hoshino1 (1. Dept of Biochemistry andCellularBiology National Institute of Neurosucience NCNP, 2. Dept. of Cell Pharmacology, School of Medicine, Nagoya Univ, 3. Department of Carcinogenesis, Japanese Foundation for Cancer Research, 4. Division of Development & Aging, Research Institute for Biological Sciences, Tokyo University of Science)

1:45 PM - 3:45 PM

*Ritsuko Morita1, Noriko Sanzen1, Tetsutaro Hayashi2, Mana Umeda2, Mika Yoshimura2, Itoshi Nikaido2, Takaya Abe3, Hiroshi Kiyonari3,4, Yasuhide Furuta3,4, Hironobu Fujiwara1 (1. Laboratory for Tissue Microenvironment, RIKEN CDB, 2. Bioinformatics Research Unit, RIKEN ACCC, 3. Animal Resource Development Unit, Division of Bio-Function Dynamics Imaging, RIKEN CLST, 4. Genetic Engineering Team, Division of Bio-Function Dynamics Imaging, RIKEN CLST)

1:45 PM - 3:45 PM

*Hiroyuki Sasakura1, Hiroki Moribe2, Kazuto Ikemoto3, Ikue Mori4, Kosei Takeuchi1 (1. Department of Medical Biology, Aichi Medical University , 2. Department of Biology, Kurume University School of Medicine , 3. Niigata Research Laboratory, Mitsubishi Gas Chemical Company Inc.,, 4. Neuroscience Institute and Group of Molecular Neurobiology, Graduate School of Science, Nagoya University)

1:45 PM - 3:45 PM

*Katsuyuki Kunida1,2, Shinsuke Uda3, Takumi Wada2, Haruki Inoue4, Shinya Kuroda2,4 (1. Laboratory of Computational Biology Graduate School of Biological Sciences, Nara Institute of Science and Technology, 2. Department of Biological Sciences, Graduate School of Science, University of Tokyo, 3. Division of Integrated Omics, Research Center for Transomics Medicine, Medical Institute of Bioregulation, Kyushu University, 4. Department of Computational Biology and Medical Sciences, Graduate school of Frontier Sciences, University of Tokyo)

1:45 PM - 3:45 PM

*Eun-Hee Ko1,2, Hae Sang Lee3, Hyun-Seok Jin4, Jeonghyun Kim1,2, Gijeong Kim1,2, Seulbi Park1,2, Mi Ran Jo1,2, Dowan Kim1,2, Eun Young Kim2,5, Seon-Yong Jeong1,2, Jin Soon Hwang3 (1. Ajou University School of Medicine, Department of Medical Genetics , 2. Department of Biomedical Sciences, Ajou University Graduate School of Medicine, Suwon, Korea, 3. Department of Pediatrics, Ajou University School of Medicine, Suwon, Korea, 4. Department of Biomedical Laboratory Science, College of Life and Health Sciences, Hoseo University, Asan, Korea, 5. Department of Brain Science, Ajou University School of Medicine, Suwon, Korea)

1:45 PM - 3:45 PM

*Seulbi Park1,2, Jeonghyun Kim1,2, Moon-Chang Kim1, Subin Yeo3, Yoonjoong Yong3, Jung-a Yang3, Gijeong Kim1,2, Eun-Hee Ko1,2, Eunkuk Park1,3, Seon-Yong Jeong1,2,3 (1. Ajou University School of Medicine, Department of Medical Genetics, 2. Department of Biomedical Sciences, Ajou University Graduate School of Medicine, Suwon 16499, Republic of Korea, 3. Nine B Company, Daejeon 34121, Republic of Korea)

1:45 PM - 3:45 PM

*Mi Ran Jo1,2, Jeonghyun Kim1,2, Bo-Young Kim3, Eunkuk Park1, Mun-Chang Kim1, Yong-Jun Choi4, Bom-Taeck Kim5, Hyung-Min Ji6, Ye-Yeon Won6, Yoon-Sok Chung4, Hyun-Seok Jin7, Seon-Yong Jeong1,2 (1. Ajou University School of Medicine, Department of Medical Genetics, 2. Department of Biomedical Sciences, Ajou University Graduate School of Medicine, Suwon, Republic of Korea, 3. Division of Intractable Disease, Center for Biomedical Sciences, National Institute of Health, Korea Centers for Disease Control & Prevention, Cheongju, Republic of Korea, 4. Department of Endocrinology and Metabolism, Ajou University School of Medicine, Suwon, Republic of Korea, 5. Department of Family Practice and Community Health, Ajou University School of Medicine, Suwon, Republic of Korea, 6. Department of Orthopaedic Surgery, Ajou University School of Medicine, Suwon, Republic of Korea, 7. Department of Biomedical Laboratory Science, College of Life and Health Sciences, Hoseo University, Asan, Republic Korea)

1:45 PM - 3:45 PM

Pei-Fung Wu1, Ching-Wen Liu2, Yu-Fen Hung3, Tsan-Jung Yu4, *Li-Ching Chang5,6 (1. Dept. of Kinesiology, Health and Leisure Studies, National Univ. of Kaohsiung, 2. School of Pharmacy, Kaohsiung Medical Univ., 3. Dept. of Occupational Therapy, I-Shou Univ., 4. Dept.of Urology, E-Da Hospital and I-Shou Univ., 5. School of Medicine, I-Shou Univ., 6. Dept. of Pharmacy, E-Da Hospital and I-Shou Univ.)

1:45 PM - 3:45 PM

*Naoko Satoh1, Yasutaka Motomura2, Kazuyo Moro2, James Di Santo3, Hitomi Mimuro4, Hiroshi Ohno1 (1. RIKEN IMS Intestinal Ecosystem, 2. RIKEN IMS Innate Immune Systems, 3. Unit of Innate Immunity, Institut Pasteur, 4. Division of Bacteriology, Department of Infectious Diseases Control, Institute of Medical Science, The University of Tokyo )

1:45 PM - 3:45 PM

*Youichi Uda1,2, Michiyuki Matsuda1,3, Kazuhiro Aoki2 (1. Department of Pathology and Biology of Diseases, Graduate School of Medicine, Kyoto University, 2. Division of Quantitative Biology, Okazaki Institute for Integrative Bioschence, National Institute for Basic Biology, National Institutes of Natural Sciences, 3. Laboratory of Bioimaging and Cell Signaling, Graduate School of Biostudies, Kyoto University)

1:45 PM - 3:45 PM

*Yuki Yoshimura1, Yasuhiro Kazuki2,3, Mitsuo Oshimura3, Takeshi Takahashi1 (1. Central Institute for Experimental Animals, 2. Department of Biomedical Science, Graduate School of Medical Science, Institute of Regenerative Medicine and Biofunction, Tottori University, 3. Chromosome Engineering Research Center, Tottori University)

1:45 PM - 3:45 PM

*Keiichiro Shiraga1, Takeshi Matsui1, Mika Sawada2, Shojiro Kikuchi2, Tetsuhito Suzuki3, Takeshi Mitsunaka4, Masafumi Yamanoue4, Yuichi Ogawa3 (1. RIKEN Center for Integrative Medical Sciences, 2. Institute for Advanced Medical Science, Hyogo College of Medicine, 3. Graduate School of Agriculture, Kyoto University, 4. Electronic Components and Devices BU., Sharp Corporation)

1:45 PM - 3:45 PM

*Minoru Watanabe1,2, Ryutaro Tanaka2, Miyu Yoshida2, Satoshi Yoshitome3, Nobuaki Furuno4, Nobushige Nakajo5 (1. Inst. Lib. Arts Sci., Tokuhima Univ., 2. Fac. Intgr. Arts Sci., Tokushima Univ., 3. Dept. Environ. Sci., Int. Coll. Arts Sci., Fukuoka Women's Univ., 4. Div. Embryol., Amphi. Res. Ctr., Hiroshima Univ., 5. Dept. Biol., Grad. Sch. Sci., Kyushu Univ.)

1:45 PM - 3:45 PM

*Takeshi Igawa1, Akihiko Kashiwagi1, Keiko Kashiwagi1, Ichiro Tazawa1, Nobuaki Furuno1, Haruki Ochi2, Takashi Kato3, Tsukasa Mori4, Hajime Ogino1 (1. Amphibian Research Center, Hiroshima University, 2. School of Medicine, Yamagata University, 3. Faculty of Education and Integrated Arts and Sciences & Graduate School of Advanced Science and Engineering, Waseda University, 4. College of Bioresource Sciences, Nihon University)

1:45 PM - 3:45 PM

*Yoshiki Hayashi1, Shinjiro Hino2, Soshiro Kashio3, Tetsuya Sato4, Chiyo Noda5, Masayuki Miura3, Mitsuyoshi Nakao2, Satoru Kobayashi1 (1. Life Science Center for Survival Dynamics, Tsukuba Advanced Research Alliance (TARA), University of Tsukuba, 2. Institute of Molecular Embryology and Genetics, Kumamoto University, 3. Graduate School of Pharmaceutical Science, University of Tokyo, 4. Medical Institute of Bioregulation, Kyusyu University, 5. National Institute for Basic Biology)

1:45 PM - 3:45 PM

*Shunya Kuroda1,2, Noritaka Adachi 3, Rie Kusakabe2, Shigeru Kuratani2,4 (1. Department of Biology, Graduate School of Science, Kobe University, 2. Laboratory for Evolutionary Morphology, RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research, 3. Developmental Biology Institute of Marseilles, Aix-Marseille Université, 4. RIKEN Cluster for Pioneering Research)

1:45 PM - 3:45 PM

*Wei Yang1, Lisa Garrett2, Di Feng1, Gene Elliott2, Xilin Liu2,3, Ni Wang1, Yu Ming Wong1, Nga Ting Choi1, Yingzi Yang2,4, Bo Gao1,2,5 (1. School of Biomedical Sciences, Li Ka Shing Faculty of Medicine, HKU, 2. National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health, 3. China-Japan Union Hospital of Jilin University, 4. Department of Developmental Biology, Harvard School of Dental Medicine, 5. Centre for reproduction, Development and Growth & HKU-SUSTEC Joint Laboratories of Matrix Biology and Diseases, The University of Hong Kong)

1:45 PM - 3:45 PM

*Kazuya Jibiki1, K Maekawa2, S Hirata2, Y Semba2, S.J. Nogami2, N Horikoshi3, H Taguchi3, Y Yoneda4, N Saitoh5, H Kimura6, H Kurumizaka3, Y Ohkawa2, N Yasuhara1 (1. Nihon Univ., 2. Kyushu Univ., 3. Waseda Univ., 4. NIBIOHN, 5. The Cancer inst. hosp. of JFCR, 6. Tokyo Tech Univ.)

1:45 PM - 3:45 PM

*Yuji Kumagai1, Junko Nio-Kobayashi2, Seiichiro Ishihara3, Hisashi Haga3 (1. Division of Life Science, Graduate School of Life Science, Hokkaido University, 2. Laboratory of Histology and Cytology, Faculty of Medicine and Graduate School of Medicine, Hokkaido University, 3. Department of Advanced Transdisciplinary Sciences, Faculty of Advanced Life Science, Hokkaido University)

×

Authentication

<This site is available for registered users only.>
(大会参加者専用)
Please log in with your participant account.
» Participant Log In

<日本細胞生物学会および日本発生生物学会会員で大会参加者以外の方>
要旨閲覧パスワードが必要な場合は、会員番号・氏名・所属機関名を明記の上、合同大会事務局 jscb-jsdb2018@jsdb.jp までメールにてご連絡ください。

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In