The 144th Annual Meeting of the Pharmaceutical Society of Japan (Yokohama)

Session information

Oral Presentation

(E) Pharmaceutical Health Care and Sciences

[30-304-pm] Community pharmacy, home medical care, and community health care

Sat. Mar 30, 2024 2:15 PM - 3:15 PM [Room 304] Conference Center 304 (3F)

Chair: Yoshito Zamami, Shota Suzuki

2:15 PM - 2:27 PM

○Tetsuro Yumoto1, Masayoshi Koinuma2, Masako Satake3,4, Shunichi Miyamoto5, Keiko Nishimura6, Motoyoshi Tsujino7, Takatsune Shimizu4, Kazutoshi Fujibayashi8, Yoshiaki Iwane3, Yoshie Yamane3, Kanako Ogata6, Shunsuke Noda9, Akito Ikeshita9, Kentaro Sugawara9, Ryota Tsukioka10, Yoshitaka Hasegawa10, Daichi Wakamatsu11, Shiho Miyawaki 12 (1. Shonan University of Medical Sciences, 2. Teikyo Heisei University, 3. KRAFT Inc., 4. Hoshi University, 5. TMGHIG, 6. SOGO MEDICAL CO., LTD., 7. TMTMC, 8. Juntendo University, 9. I&H Co., Ltd., 10. AIN HOLDINGS INC., 11. apis tm, 12. apis)

2:27 PM - 2:39 PM

○Mikio Shirota1,3, Takeo Yasu2,3, Masami Higuti12, Kumiko Ozwa4, Naoki Arai5, Etuko Ogata6, Yukuo Soeda7, Motohiro Onouti8, Jyunnko Katuno9, Meiko Hamano10, Kazuo Asao11 (1. Department of Pharmacy, Tokyo Metropolitan Bokutoh Hospital, 2. Department of Medicinal Therapy Research, Pharmaceutical Education and Research Center, Meiji Pharmaceutical University, 3. Bokutoh Hospital-Meiji Pharmaceutical University Joint Research Center, 4. Komagata Pharmacy, 5. kiku Pharmacy, 6. Life Balance Pharmacy, 7. Dandelion Pharmacy, 8. Shinsei Pharmacy Higashimukaijima, 9. Apple Pharmacy Tachibana, 10. Kanegabuchi Pharmacy, 11. Olive Pharmacy, 12. Poplar Pharmacy)

2:39 PM - 2:51 PM

○Yui Ogasawara1, Kazuaki Odashima2, Yasuhiro Nakahara3, Shiori Suzuki1, Yusuke Satou1, Tsubasa Tsuboe1, Mami Shiota1, Yuto Satou1, Masaya Sakurai1, Kana Mitsuishi1, Youichirou Oonuma1, Sonoko Watanabe1, Yurimi Ishigaki2, Remi Ishikawa2, Seira Satou2, Noa Miura2, Yuna Katou2 (1. Iyakuhinjouhou center Co., Ltd. Department of Furukawa chozai pharmacy, 2. Iyakuhinjouhou center Co., Ltd. , 3. Pharmaceutical care ressearch insititute)

×

Authentication

Enter the password to view the abstracts.
The password will be emailed to those who have completed the registration.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In