International Display Workshops Incorporated Association

517 results (221 - 230)

[FMC7-1(Invited)] Quantum Rod Enhancement Films for Modern LCDs

Swadesh Kumar Gupta1, Maksym F Prodanov1, Chengbin Kang1, Cheng Chun Hin1, Valerii V Vashchenko1, *Abhishek Kumar Srivastava1 (1. hong kong university of science and technology (Hong Kong))

Proceedings of the International Display Workshops Volume 26 (IDW '19) |Fri. Nov 29, 2019 1:20 PM - 1:40 PM |PDF Download

[FMC7-3] A Novel Display Technology——Perovskite Quantum Dot Display with Blue OLEDs

*Miao Duan1, Dongze Li1, Zhiping Hu1, Wenxiang Peng1, Yongwei Wu1, Yongming Yin1, Bo He1, Pei Jiang1, Feng Jiang2, Lifu Shi2, Haizheng Zhong2, Shu-jhih Chen1, Chia-Yu Lee1, Xin Zhang1 (1. Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd. (China), 2. Beijing Institute of Technology (China))

Proceedings of the International Display Workshops Volume 26 (IDW '19) |Fri. Nov 29, 2019 2:00 PM - 2:20 PM

[FMC8-5L] Transparent Flexible Electrode with Conductive Coating Induced by Proton Implantation of Emeraldine Polyaniline Covalently Functionalized on Polydimethylsiloxane

*Pen-Cheng Wang1, Tsan-Feng Lu1, Tzu-Hsiang Lin1, Ching-Jung Lo2, Ping-Ching Pai2, Chen-Kan Tseng2, Hui-Yu Tsai1, Ming-Wei Lin1, Tsung-Min Hung2 (1. National Tsing Hua University (Taiwan), 2. Chang Gung Memorial Hospital (Taiwan))

Proceedings of the International Display Workshops Volume 26 (IDW '19) |Fri. Nov 29, 2019 3:40 PM - 3:55 PM |PDF Download

[FMC8-4] Photosensitive Materials with Zirconia Nanotechnology

*Hiroki Chisaka1, Kouichi Misumi1, Dai Shiota1, Katsumi Ohmori1, Lei Zheng2, Robert J. Wiacek2, Z. Serpil Gonen Williams2 (1. Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. (Japan), 2. Pixelligent Technologies LLC (United States of America))

Proceedings of the International Display Workshops Volume 26 (IDW '19) |Fri. Nov 29, 2019 4:00 PM - 4:20 PM |PDF Download

517 results (221 - 230)