International Display Workshops Incorporated Association

517 results (161 - 170)

[AMDp2-9] A Research on Pixel Design of TDDI Infinity Display

*Zhjie Wang1, Xiufeng Zhou1, Guochang Lai1, Jiaqi Kang1, Wenfu Qiu1, Huangyao Wu1, Hongbo Zhou1, Junyi Li1 (1. Research and Development Division, XiaMen Tianma Microelectronics Co. (China))

Proceedings of the International Display Workshops Volume 26 (IDW '19) |Thu. Nov 28, 2019 2:30 PM - 5:00 PM |PDF Download

517 results (161 - 170)