International Display Workshops Incorporated Association

517 results (441 - 450)

[MEET5-4(Invited)] Towards High Resolution Active-Matrix GaN μ-LED Based Micro Displays

Junyang Nie2,1, Zhijie Ke3, Yongai Zhang1, Xiongtu Zhou1, Tailiang Guo1, Congyan Lu5, Yiren Chen5, Zhangxu Pan6, Ling Li4, Di Geng4, Hang Song5, Zheng Gong6, *Jie Sun1, Qun Yan1,2 (1. Fuzhou University (China), 2. Xi'an Jiaotong University (China), 3. Xiamen Changelight Co. Ltd. (China), 4. Institute of Microelectronics, Chinese Academy of Sciences (China), 5. Changchun Institute of Optics ,Fine Mechanics and Physics,Chinese Academy of Science, China (China), 6. Guangdong Institute of Semiconductor Industry Technology, Guangdong Academy of Sciences (China))

Proceedings of the International Display Workshops Volume 26 (IDW '19) |Fri. Nov 29, 2019 2:20 PM - 2:40 PM |PDF Download

517 results (441 - 450)