International Display Workshops Incorporated Association

517 results (131 - 140)

[AMDp1-6] Study on the Influence Factors of ESD Defect for a-IGZO TFT

*Ding Yuan Li1, Ru Wang Guo1, Tian Zhen Liu1, Xian Xue Duan1, Sang Jin Kim1, Sang Soo Park1, Ming Ming Chu1, Xin Hong Chen1, Li Li Wei1, Hai Feng Chen1, Wei Fang1 (1. BOE HF (China))

Proceedings of the International Display Workshops Volume 26 (IDW '19) |Thu. Nov 28, 2019 10:40 AM - 1:10 PM

517 results (131 - 140)