International Display Workshops Incorporated Association

517 results (191 - 200)

[FMC4/LCT4-1(Invited)] High-Resolution (1,000 to over 3,000 ppi) Full-Color \"Silicon Display\" for Augmented and Mixed Reality

*Hidenori Kawanishi1, Hiroaki Onuma1, Masumi Maegawa1, Takashi Kurisu2, Takashi Ono2, Shigeyuki Akase1, Shinji Yamaguchi1, Naoto Momotani2, Yusuke Fujita1, Yuhei Kondo2, Kentaro Kubota2, Toshimi Yoshida1, Yuta Ikawa1, Tsuyoshi Ono2, Hiroyoshi Higashisaka2, Yasuaki Hirano2, Shinsuke Anzai1 (1. Sharp Fukuyama Semiconductor Co., Ltd. (Japan), 2. Sharp Fukuyama Laser Co., Ltd (Japan))

Proceedings of the International Display Workshops Volume 26 (IDW '19) |Thu. Nov 28, 2019 9:00 AM - 9:20 AM |PDF Download

[FMC4/LCT4-4] An Active Matrix Mini-LEDs Backlight based on a-Si

*Bin Liu1,2, quansheng liu2, jia li2, yongyuan qiu2, junling liu2, yong yang2, hongyuan xu2, Juncheng Xiao2, feng zhu2, hang zhou1, Xin Zhang2 (1. Peking University Shenzhen Graduate School (China), 2. China Star Optoelectronics Technology (China))

Proceedings of the International Display Workshops Volume 26 (IDW '19) |Thu. Nov 28, 2019 10:00 AM - 10:20 AM

517 results (191 - 200)