The 75th JSAP Autumn Meeting, 2014

Sessions

Code-sharing session » 14.3/15.4 Code-sharing session

Oral presentation

[17a-A27-1~11] 14.3/15.4 Code-sharing session

Wed. Sep 17, 2014 9:00 AM - 12:00 PM A27 (N302)

△:Young Scientist Oral Presentation Award Applied
▲:English Presentation
▼:Both Award Applied and English Presentation

9:00 AM - 9:15 AM

Tasuku Shigemune1, Atsushi Koizumi1, Yukiyasu Kashiwagi2, Hiroshi Kakiuchi3, Yasutaka Takemura4, Mari Yamamoto2, Masashi Saitoh2, Masanari Takahashi2, Toshinobu Ohno2, Masami Nakamoto2, Nobuyoshi Aoyagi3, Yukio Yoshida3, Kouichiro Murahashi4, Kuniaki Otsuka4, Yasuffumi Fujiwara1 (Osaka Univ.1, Osaka Municipal Tech Res Inst.2, Daiken Chemical Co.,Ltd.3, Okuno Chemical Industries Co.,Ltd.4)

Break 10:30~10:45 (10:30 AM - 10:45 AM)

Oral presentation

[17p-A27-1~14] 14.3/15.4 Code-sharing session

Wed. Sep 17, 2014 2:00 PM - 5:45 PM A27 (N302)

△:Young Scientist Oral Presentation Award Applied
▲:English Presentation
▼:Both Award Applied and English Presentation

Lunch 12:00~14:00 (12:00 PM - 2:00 PM)

Break 15:45~16:00 (3:45 PM - 4:00 PM)