The Japanese Biochemical Society

[2P-002] Serum tri- and tetra-antennary N-glycan is a potential predictive biomarker for castration-resistant prostate cancer

Ishibashi Yusuke1, Tobisawa Yuki1, Hatakeyama Shingo1, Ohashi Tetsu4, Tanaka Masakazu4, Narita Shintaro3, Koie Takuya1, Habuchi Tomonori3, Nishimura Shin-Ichiro4, Ohyama Chikara1,2,Yoneyama Tohru2 (1.Dept. of Urology, Hirosaki Univ., Hirosaki, Japan, 2.Dept. of Urol., Hirosaki Univ. Grad. sch. of Med., 3.Dept. of Urol., Akita Univ. Grad. sch. of Med., 4.Grad. Sch. of Life Sci. & Frontr. Res. Centr. for Post-Genome Sci. & Tech., Hokkaido Univ.)

第87回日本生化学会大会 |Thu. Oct 16, 2014 3:00 PM - 4:00 PM

[2P-003] (2T16a-12)Functional studies of cytosolic deglycosylating enzymes in mammalian cells

Huang Chengcheng1,3, Harada Yoichiro1, Hosomi Akira1, Masahara-Negishi Yuki1, Seino Junichi1, Fujihira Haruhiko1, Funakoshi Yoko1, Suzuki Takehiro2, Dohmae Naoshi2, Suzuki Tadashi1,3 (1.Glycometabolome team, system glycobioligy research group, RIKEN GRC, 2.Collaboration Promotion Unit, RIKEN GRC, 3.Graduate School of Science and Engineering, Saitama Unversity)

第87回日本生化学会大会 |Thu. Oct 16, 2014 2:00 PM - 3:00 PM

[2P-004] Characterization of O-mannose-linked HNK-1 glycan structure expressed on phosphacan in developing mouse brains

Morise Jyoji1, Kizuka Yasuhiko2, Yabuno Keiko1, Tonoyama Yasuhiro1, Hashii Noritaka3, Kawasaki Nana3, Manya Hiroshi4, Suzuki Yuko5, Takeda Shin'ichi5, Endo Tamao4, Maeda Nobuaki6, Takematsu Hiromu1, Oka Shogo1 (1.Human Health Sci., Graduate School of Med., Kyoto Univ., 2.Graduate School of Pharma. Sci., Kyoto Univ., 3.National Inst. of Health Sci., 4.Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital and Inst. of Geront., 5.National Inst. of Neurosci., National Center of Neurol. and Psychiatry,, 6.Tokyo Metropolitan Inst. of Med. Sci.)

第87回日本生化学会大会 |Thu. Oct 16, 2014 3:00 PM - 4:00 PM

[2P-010] Monoclonal antibodies defining distinct species of rat small intestinal mucin

Osaka Yu1, Iida Yasuhiro1, Kawashima Rei2, Goso Yukinobu2, Ishihara Kazuhiko3, Ichikawa Takafumi2, Kurihara Makoto1 (1.Grad. Course of Appl. Chem. Biosci., Kanagawa Inst. of Technol., 2.Dept. of Biochem., Kitasato Univ. Grad Sch. of Med. Sci., 3.Kitasato Jr. Coll. Hlth. & Hyg. Sci.)

第87回日本生化学会大会 |Thu. Oct 16, 2014 3:00 PM - 4:00 PM