The Japanese Biochemical Society

[3P-361] (4T15a-03)Biosynthesis of sulfur-modification of tRNA

Nakagawa Hirofumi1,2,3, Kuratani Mitsuo1,3, Ito-Goto Sakurako1,2, Ito Takuhiro1,2,4, Katsura Kazushige1,4, Terada Takaho1,3, Shirouzu Mikako1,4, Sekine Shun-ichi1,2,4,Shigi Naoki5, Yokoyama Shigeyuki1,2,3 (1.RIKEN, SSBC, 2.Grad. Sch. of Sci. The Univ. Tokyo, 3.RIKEN Struct. Biol. Lab., 4.RIKEN CLST, 5.AIST, BMRI)

第87回日本生化学会大会 |Fri. Oct 17, 2014 2:00 PM - 3:00 PM

[3P-362] Correction of abnormal splicing in human lysosomal cathepsin A gene expression by modified U1 snRNA.

Ike Hironobu1, Yamazaki Naoshi2, Tanaka shouko2, Kanazawa Keisuke2, Takiguchi Yoshiharu2, Minakawa Noriaki3, Itoh Kohji1 (1.Dept. of Medicin. Biotech., Fac. of Pharmaceut. Sci., The Univ. of Tokushima, 2.Dept. of Clinical Pharmacology., Fac. of Pharmaceut. Sci., The Univ. of Tokushima, 3.Dept. of Bioorganic chemistry., Fac. of Pharmaceut. Sci., The Univ. of Tokushima)

第87回日本生化学会大会 |Fri. Oct 17, 2014 3:00 PM - 4:00 PM