The Japanese Biochemical Society

[2P-164] Lactate dehydrogenase in fish adapted to low temperature

Sugawara Kotomi1, Nakagawa Mizuki2, Yonezawa Mika2, Wakui Hideki2, Nunomura Wataru2,3 (1.Grad. Sch. of Med. Sci., Akita Univ., 2.Dept. Life Sci., Grd, Sch. Eng. & Resource Sci., Akita Univ., Japan, 3.Center for Eng. Sci., Grd, Sch. Eng. & Resource Sci., Akita Univ., Japan)

第87回日本生化学会大会 |Thu. Oct 16, 2014 3:00 PM - 4:00 PM

[2P-165] Specific recognition mechanism of SARS 3CL protease

Muramatsu Tomonari1,2, Takemoto Chie1,3, Kim Yong-Tae1, Wang Hongfei1, Nishii Wataru1,2, Terada Takaho1,2, Shirouzu Mikako1,3, Yokoyama Shigeyuki1,2 (1.RIKEN SSBC, 2.RIKEN Struct. Biol. Lab., 3.RIKEN CLST)

第87回日本生化学会大会 |Thu. Oct 16, 2014 2:00 PM - 3:00 PM

[2P-169] A theoretical study on the protonation states of uridine in uridine-cytidine kinase

Tanaka Wataru1, Ujiie Yuzuru1, Tomoike Fumiaki2, Shoji Mitsuo1, Kayanuma Megumi3, Masui Ryoji4, Kuramitsu Seiki4, Shigeta Yasuteru1 (1.Grad. Sch. of Pure & Appl. Sci., Univ. of Tsukuba, 2.Inst. of Indus. Sci., Univ. of Tokyo, 3.Grad. Sch. of Sys. & Info. eng., Univ. of Tsukuba, 4.Grad. Sch. of Sci., Osaka Univ.)

第87回日本生化学会大会 |Thu. Oct 16, 2014 2:00 PM - 3:00 PM