The Japanese Biochemical Society

[2P-082] Establishment of the method for renal autotaxin activity measurement

Konishi Shiho1, Yokota Yasunori1, Hayakawa Jun1, Shiota Rika1, Hirai Yuko1, Kamimori Hiroshi1, Aoki Junken2, Nureki Osamu3, Kojima Hirotatsu4, Okabe Takayoshi4, Nagano Tetsuo4, Kuroda Takayuki1, Sato Masaaki1, Yamanaka Risa1, Notoya Mitsuru1, Ishimoto Yoshikazu1 (1.Shionogi & CO., LTD., 2.Lab. of Mol. Cell. Biochem., Grad. School of Pharm. Sci., Tohoku Univ., 3.Dep. of Biol. Sci., Grad. School of Sci., The Univ. of Tokyo, 4.Open Innovation Center for Drug Discovery, The Univ. of Tokyo)

第87回日本生化学会大会 |Thu. Oct 16, 2014 3:00 PM - 4:00 PM

[2P-085] Cyclic Phosphatidic Acid Relieves Osteoarthritis Symptoms

Tsukahara Ryoko1,2,3, Gotoh Mari2, Nagano Aya2, Murofushi Hiromu1, Morohoshi Toshiro3, Otsuka Kazuyuki4, Murakami-Murofushi Kimiko2 (1.SEC, Ochanoimzu Univ., 2.HWS, Ochanoimzu Univ., 3.SANSHO Co. Ltd,, 4.Osaka Bio. Prof. School)

第87回日本生化学会大会 |Thu. Oct 16, 2014 2:00 PM - 3:00 PM