The Japanese Biochemical Society

[2P-423] The effect of Oxidative Stress on ChREBP activaion

SAKIYAMA HARUHIKO1, Yoneoka Yuka2, Eguchi Hironobu1, Fujiwara Noriko1, Yoshihara Daisaku1, Suzuki Keiichiro1 (1.Dept. of Biochem. Hyogo coll. Med., 2.Grad. Sch. of Sci. and tech. Kwansei Gakuin Univ.)

第87回日本生化学会大会 |Thu. Oct 16, 2014 2:00 PM - 3:00 PM

[2P-424] Analysis of HDAC3 of Spontaneously Hypertensive Rats

Aoki Mamiko1, Hasegawa Ayami2, Isoda Takeshi2, Yamamoto Yukiko3, Yamamoto Kazuhiko1 (1.Dept of Biotech & Chem, Fac of Eng, Kinki Univ., 2.System, Eng, Grad, Sch, of Kinki Univ., 3.Life Sci, Inst, Kinki Univ.)

第87回日本生化学会大会 |Thu. Oct 16, 2014 3:00 PM - 4:00 PM

[2P-430] Ezrin regulates neuronal morphology in cortical neurons

Matsumoto Yosuke1, Inden Masatoshi2, Tamura Atsushi3, Hatano Ryo1, Tsukita Sachiko3, Asano Shinji1 (1.Dept Mol Physiol, Ritsumeikan Univ, 2.Lab Med Therap Mol Therap, Gifu Pharm Univ, 3.Lab Biol Sci, Grad Sch Front Biosci, Osaka Univ)

第87回日本生化学会大会 |Thu. Oct 16, 2014 3:00 PM - 4:00 PM