The Japanese Biochemical Society

[4T15a-03] (3P-361)Biosynthesis of sulfur-modification of tRNA

Nakagawa Hirofumi1,2,3, Kuratani Mitsuo1,3, Ito-Goto Sakurako1,2, Ito Takuhiro1,2,4, Katsura Kazushige1,4, Terada Takaho1,3, Shirouzu Mikako1,4, Sekine Shun-ichi1,2,4,Shigi Naoki5, Yokoyama Shigeyuki1,2,3 (1.RIKEN, SSBC, 2.Grad. Sch. of Sci. The Univ. Tokyo, 3.RIKEN Struct. Biol. Lab., 4.RIKEN CLST, 5.AIST, BMRI)

第87回日本生化学会大会 |Sat. Oct 18, 2014 8:46 AM - 8:54 AM