The Japanese Biochemical Society

[3P-388] (4T15a-10)Physiological roles of hydrogen sulfide and polysulfides

Kimura Hideo1, Shibuya Norihiro1, Mikami Yoshinori4, Kimura Yuka1, Ogasawara Yuki2, Nagahara Noriyuki3, Oka Jun-ichiro5, Koike Shin2 (1.Dept. Mol. Pharm., Natl. Inst. Neurosci. NCNP, 2.Meiji Pharmaceutical Univ., 3.Nippon Meical School, 4.Tokyo Univ., 5.Tokyo Univ. Sci.)

第87回日本生化学会大会 |Fri. Oct 17, 2014 3:00 PM - 4:00 PM

[3P-391] S1P1 mediates the angiogenic potency of an adenosine analogue COA-Cl in HUVEC

Tsukamoto Ikuko1, Igarashi Junsuke1, Hashimoto Tsuyoshi1, Yamashita Tetsuo1, Shoji Kazuyo1, Sakakibara Norikazu2, Maruyama Tokumi2, Takata Maki1, Kubota Yasuo1, Hirano Katsuya1, Konishi Ryoji1 (1.Fac. of Med. Kagawa Univ., 2.Kagawa Sch. of Pharmaceu. Sci. Tokushima Bunri Univ.)

第87回日本生化学会大会 |Fri. Oct 17, 2014 2:00 PM - 3:00 PM

[3P-393] TLR2 stimuli in hot water extract of Spirulina

Hashimoto Masahito1, Kuriyama Taisei1, Shibata Takahiro1, Furuyashiki Maiko1, Suda Yasuo1, Seya Tsukasa2 (1.Dept. of Chem., Biotechnol. and Chem. Eng., Kagoshima Univ., 2.Grad. Sch. of Med., Hokkaido Univ.)

第87回日本生化学会大会 |Fri. Oct 17, 2014 2:00 PM - 3:00 PM