The Japanese Biochemical Society

[3P-106] Structural basis for disruption of claudin assembly in tight junctions by an enterotoxin

Shinoda Takehiro1,2, Shinya Naoko1,2, Ito Kaori1,2, Ohsawa Noboru1,2, Terada Takaho1,3, Hirata Kunio4, Kawano Yoshiaki4, Yamamoto Masaki4, Kimura-Someya Tomomi1,2, Yokoyama Shigeyuki1,3, Shirouzu Mikako1,2 (1.RIKEN SSBC, 2.Div. of Structural and Synthetic Biology, RIKEN CLST, 3.RIKEN Structural Biology Laboratory, 4.RIKEN SPring-8 center)

第87回日本生化学会大会 |Fri. Oct 17, 2014 3:00 PM - 4:00 PM

[3P-107] crystallization of polyphosphate kinase from Pseudomonas aeruginosa

Shimohira Yoshiho1, Hosogi Shiho1, Oka Yoshimasa2, Hamasaki Haruka1, Taniguchi Ayumi2, Shiba Tomoo1, Sato Dan1, Miyazaki Kohji2, Harada Shigeharu1 (1.Dept Appl. Biol., Grad. Sch. Sci. and Tech., Kyoto Institute of Technology, 2.Dept.Appl. Life. Sci., Grad. Sch., Kyoto Pref Univ)

第87回日本生化学会大会 |Fri. Oct 17, 2014 2:00 PM - 3:00 PM

[3P-109] Crystal structure of tRNA m1A58 methyltransferase TrmI from Aquifex aeolicus in complex with S-adenosyl-L-methionine

Kuratani Mitsuo1,2, Yanagisawa Tatsuo1,2, Ishii Ryohei2,3, Matsuno Michiyo2, Si Shu-Yi2, Katsura Kazushige2,4, Ushikoshi-Nakayama Ryoko2, Shibata Rie2, Shirouzu Mikako2,4, Bessho Yoshitaka2, Yokoyama Shigeyuki1,2 (1.RIKEN Structural Biology Laboratory, 2.RIKEN GSC, 3.The Univ. of Tokyo, 4.RIKEN CLST)

第87回日本生化学会大会 |Fri. Oct 17, 2014 2:00 PM - 3:00 PM