The 75th JSAP Autumn Meeting, 2014

Sessions

06. Thin Films and Surfaces » 6.2 Carbon-based thin films

Oral presentation

[17a-A8-1~7] 6.2 Carbon-based thin films

Wed. Sep 17, 2014 10:00 AM - 11:45 AM A8 (E207)

△:Young Scientist Oral Presentation Award Applied
▲:English Presentation
▼:Both Award Applied and English Presentation

Oral presentation

[17p-A8-1~17] 6.2 Carbon-based thin films

Wed. Sep 17, 2014 1:15 PM - 6:00 PM A8 (E207)

△:Young Scientist Oral Presentation Award Applied
▲:English Presentation
▼:Both Award Applied and English Presentation

Lunch 11:45~13:15 (11:45 AM - 1:15 PM)

2:15 PM - 2:30 PM

○(M2)Takahiro Fukui1, Yuuki Doi1, Takehide Miyazaki2, Yoshiyuki Miyamoto2, Hiromitsu Katou2,3, Tsubasa Matsumoto2,3, Toshiharu Makino2,3, Satoshi Yamasaki2,3, Ryuusuke Morimoto4, Norio Tokuda4, Mutsuko Hatano3,5, Yuuki Sakagawa1, Hiroki Morishita1,3, Toshiyuki Tashima1,3, Shinji Miwa1,3, Yoshishige Suzuki1,3, Norikazu Mizuochi1,3 (Osaka Univ.1, AIST2, CREST3, Kanazawa Univ.4, Tokyo Tech.5)

Break 14:45~15:00 (2:45 PM - 3:00 PM)

Break 16:30~16:45 (4:30 PM - 4:45 PM)

Oral presentation

[18a-A8-1~10] 6.2 Carbon-based thin films

Thu. Sep 18, 2014 9:00 AM - 11:45 AM A8 (E207)

△:Young Scientist Oral Presentation Award Applied
▲:English Presentation
▼:Both Award Applied and English Presentation

Break 10:15~10:30 (10:15 AM - 10:30 AM)

Oral presentation

[18p-A8-1~20] 6.2 Carbon-based thin films

Thu. Sep 18, 2014 1:15 PM - 7:00 PM A8 (E207)

△:Young Scientist Oral Presentation Award Applied
▲:English Presentation
▼:Both Award Applied and English Presentation

Lunch 11:45~13:15 (11:45 AM - 1:15 PM)

Break 15:00~15:15 (3:00 PM - 3:15 PM)

Break 17:00~17:15 (5:00 PM - 5:15 PM)

6:45 PM - 7:00 PM

Haruna Tada1, Yasufumi Mabuchi1, Mai Hibino1, Yasuharu Ohgoe1, Masanori Hiratsuka2, Kazuhide Ozeki3, Takumi Moriyama4, Ali Alanazi5, Hidetoshi Saitoh6, Naoki Fukata7, Hideki Nakamori2, Nataliya Nabatoba-Gabain4, Masayuki Sakurai4, Keisuke Sato1, Kenji Hirakuri1, Yasuhiro Fukui1 (Tokyo Denki University1, NANOTEC Corporation2, Ibaraki University3, HORIBA, Ltd4, King Saud University5, Nagaoka University of Technology6, National Institute for Materials Science7)

Poster presentation

[19a-PB1-1~23] 6.2 Carbon-based thin films

Fri. Sep 19, 2014 9:30 AM - 11:30 AM PB1 (Gymnasium2)

ポスター掲示時間9:30~11:30(PB1会場)

△:Young Scientist Oral Presentation Award Applied
▲:English Presentation
▼:Both Award Applied and English Presentation