The 66th JSAP Spring Meeting, 2019

Sessions

31 Focused Session "AI Electronics" » 31.1 Focused Session "AI Electornics"

Oral presentation

[11a-W810-1~10] 31.1 Focused Session "AI Electornics"

Mon. Mar 11, 2019 9:00 AM - 11:45 AM W810 (E1001)

Takao Marukame(Toshiba)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

10:00 AM - 10:15 AM

Nana Sato1, Sakura Katana1, Susumu Takekoshi2, Chie Inomoto2, Naoya Nakamura2, Makoto Arai3, Kenichi Oshima3, Masanari Itokawa3, Youta Torii4, Itaru Kushima4, Shuji Iritani4, Norio Ozaki4, Akihisa Takeuchi5, Kentaro Uesugi5, Yasuko Terada5, Yoshio Suzuki6, Vincent De Andrade7, Francesco De Carlo7, Rino Saiga1, Ryuta Mizutani1 (1.Tokai Univ., 2.Tokai Univ. Sch. Med., 3.Tokyo Metropolitan Inst.Med.Sci., 4.Nagoya Univ., 5.JASRI/SPring-8., 6.Univ.Tokyo, 7.Argonne Nat'l Lab.)

Oral presentation

[11p-W810-1~17] 31.1 Focused Session "AI Electornics"

Mon. Mar 11, 2019 1:15 PM - 6:00 PM W810 (E1001)

Jun-ichi Shirakashi(TUAT), Tsuyoshi Hasegawa(Waseda Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

Poster presentation

[12a-PA4-1~9] 31.1 Focused Session "AI Electornics"

Tue. Mar 12, 2019 9:30 AM - 11:30 AM PA4 (PA)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

Oral presentation

[12p-W933-1~11] 31.1 Focused Session "AI Electornics"

Tue. Mar 12, 2019 1:15 PM - 4:00 PM W933 (W933)

Seiya Kasai(Hokkaido Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

×

Authentication

Password authentication.
Password is required to view the PDF. Please enter a password to authenticate.

The password has been sent to pre-registrants.
For onsite registrants, please refer to the back of the name badge.
The password will be sent to all JSAP members in September 2019

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In