The 79th JSAP Autumn Meeting, 2018

Sessions

6 Thin Films and Surfaces » 6.1 Ferroelectric thin films

Oral presentation

[19a-133-1~12] 6.1 Ferroelectric thin films

Wed. Sep 19, 2018 9:00 AM - 12:15 PM 133 (133+134)

Shintaro Yasui(Tokyo Tech), Takashi Nakajima(Tokyo Univ. of Sci.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

Oral presentation

[19p-133-1~19] 6.1 Ferroelectric thin films

Wed. Sep 19, 2018 1:45 PM - 7:00 PM 133 (133+134)

Tomoaki Yamada(Nagoya Univ.), Takeshi Yoshimura(Osaka Pref. Univ.), Takashi Eshita(Wakayama Univ.), Hiroshi Naganuma(Tohoku Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

2:45 PM - 3:00 PM

〇(M2)Akinori Tateyama1, Yoshiharu Ito1, Yoshiko Nakamura1, Takao Simizu1, Yuichiro orino1, Minoru Kurosawa1, Hiroshi Uchida2, Takahisa Shiraishi3, Takanori kKguchi3, Toyohiko Konno3, Mutsuo Ishikawa1,4, Nobuhiro Kumada5, Hiroshi Funakubo1 (1.Tokyo Tech., 2.Sophia Univ., 3.Tohoku Univ., 4.Toin Univ. Yokohama, 5.Yamanashi Univ.)

4:15 PM - 4:30 PM

KENJI NOMURA1, Wensheng Wang2, Hideshi Yamaguchi1, Ko Nakamura2, Takashi Eshita2,3, Soichiro Ozawa2, Kazuaki Takai2, Satoru Mihara2, Yukinobu Hikosaka2, Makoto Hamada2, Manabu Kojima2, Yuji Kataoka1 (1.Fujitsu Lab., 2.Fujitsu Semiconductor Ltd., 3.Wakayama Univ.)

Poster presentation

[20a-PB8-1~9] 6.1 Ferroelectric thin films

Thu. Sep 20, 2018 9:30 AM - 11:30 AM PB (Shirotori Hall)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

9:30 AM - 11:30 AM

Norihiro Oshime1, Jun Kano1, Eiji Ikenaga2, Shintaro Yasui3, Satoshi Hinokuma4, Naoshi Ikeda1, Yosuke Hamasaki5, Sou Yasuhara3, Takayoshi Yokoya6, Mitsuru Itoh3, Tatsuo Fujii1, Akira Yasui7, Hitoshi Osawa7 (1.Okayama Univ., 2.IMaSS, Nagoya Univ., 3.MSL, Tokyo Tech., 4.Kumamoto Univ., 5.National Defense Academy, 6.RIIS, Okayama Univ., 7.JASRI)

×

Authentication

Password authentication.
Password is required to view the PDF. Please enter a password to authenticate.

The password has been sent to pre-registrants.
For onsite registrants, please refer to the back of the name badge.
The password will be sent to all JSAP members in March 2019.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In