The Japan Society of Applied Physics

463 results (81 - 90)

[B-10-2] Low-Noise and High-Frequency 0.10μm body-tied SOI-CMOS Technology with High-Resistivity Substrate for Low-Power 10Gbps Network LSI

Toshiaki Iwamatsu, Mikio Tujiuchi, Yuuichi Hirano, Takuji Matsumoto, Hiroyuki Takashino, Tatsuhiko Ikeda, Tsutomu Yoshimura, Daniel Chen, Toshihide Oka, Harufusa Kondoh, Takashi Ipposhi, Shigeto Maegawa, Yasuo Inoue, Masahide Inuishi, Yuzuru Ohji (1.Advanced Device Development Dept., Renesas Technology Corp., 2.High Frequency & Optical Semiconductor Division, Mitsubishi Electric Corporation)

2003 International Conference on Solid State Devices and Materials |PDF Download

[B-10-6L] Double Gate MOSFET by ESS (Empty Space in Silicon) Architecture

Tsutomu Sato, Hideaki Nii, Masayuki Hatano, Yoshimitsu Kato, Kazutaka Ishigo, Keiichi Takenaka, Hisataka Hayashi, Tomoyuki Hirano, Kazuhiko Ida, Takeshi Watanabe, Nobutoshi Aoki, Kazumi Ino, Shigeru Kawanaka, Ichiro Mizushima, Yoshitaka Tsunashima (1.Process & Manufacturing Engineering Center, SoC Research & Development Center, 2.Semiconductor Company, Toshiba Corporation)

2003 International Conference on Solid State Devices and Materials |PDF Download

463 results (81 - 90)